Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Artikkeli toimitetussa teoksessa

Painetun toimitetun teoksen artikkeli

Lähdeluettelossa

Artikkelin kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Artikkelin nimi: Alanimeke. Teoksessa kokoomateoksen toimittajan/toimittajien etunimen alkukirjain. Sukunimi (toim.), Kokoomateoksen nimi: Alanimeke (painos, s. artikkelin alkamissivupäättymissivu). (Sarjan nimi sarjanumero). Kustantaja/julkaisija.

Sarvimäki, A. (2015). Elämän tarkoitus, merkitys ja mielekkyys vanhuudessa. Teoksessa S. Heimonen, & S. Fried (toim.), Vanhuuden mieli (2. p., s. 9–19). Ikäinstituutti.

 

Haasio, A. (2012). Sosiaalinen media kirjaston palvelu- ja markkinointiviestinnässä. Teoksessa J. Saarti, & P. Tuomi (toim.), Kirjastojärjestelmät vai kirjastot ilman järjestelmää: Kirjastojen tietojärjestelmien suunnittelu, hankinta ja käyttöönotto (s. 182–201). Avain.

 

Torvinen, S., & Vihinen, J. (1997). Kunnossapito. Teoksessa I. Lapinleimu, V. Kauppinen, & S. Torvinen, Kone- ja metalliteollisuuden tuotantojärjestelmät (s. 360–396). WSOY.


Tekstiviitteessä

(Sarvimäki, 2015, s. 15)

 

Haasion (2012, s. 191) mukaan

 

(Torvinen & Vihinen, 1997, s. 369–370)

 

Toimitetun kokooma- tai artikkeliteoksen artikkeli URL-, URN- tai DOI-osoitteella tai tietokannassa

Lähdeluettelossa

Artikkelin kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Artikkelin nimi: alanimeke. Teoksessa kokoomateoksen toimittajan/toimittajien etunimen alkukirjain. Sukunimi (toim.), Kokoomateoksen nimi: Alanimeke (painos, s. alkamissivu–päättymissivu). (Sarjan nimi sarjanumero). Julkaisija tai kustantaja. DOI/URN/URL

 • Kansainvälisten lehtien ja julkaisujen useammasta sanasta muodostuvissa nimissä vain ensimmäinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.
 • Jos teos on SeAMK Kirjaston hankkimassa tietokannassa ja lukeminen vaatii kirjautumisen, merkitään pysyvä URN tai DOI-linkki. Jos pysyvää osoitetta ei ole, ei tietokannan nimeä mainita.
 • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx
 • Jos e-kirja on luettavissa vapaasti verkkosivujen kautta, ilmoitetaan URL-osoite. 
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.

 

Niiranen, V. (2016). Uudistuvat verkostot ja yhteistyörakenteet johtamisessa. Teoksessa A. Syväjärvi, & V. Pietiläinen (toim.), Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen (s. 297–318). Tampere University Press; Työsuojelurahasto; Lapin sairaanhoitopiiri; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/31909/622450.pdf;jsessionid=F0BD1AA21246FA1055BA32F63437EE36?sequence=1

 

Suvanto, S., & Kitinoja, K. (2020). Valmistavan teollisuuden tuotekehityksestä kiertotaloudessa. Teoksessa S. Päällysaho, P. Junell,  J. Latvanen, S. Saarikoski, & S. Uusimäki (toim.), Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2020: Osaamista strategian vahvuusaloilla (s. 478–487). (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 33). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101131700

 

Ala-Kotila, P., Lahdenperä, P., & Vainio, T. (2021). Tapaustutkimus: Asuinkerrostalo. Teoksessa S. Huuhka, T. Vainio, M. Moisio, E. Lampinen, M. Knuutinen, S. Bashmakov, A. Köliö, J. Lahdensivu, P. Ala-Kotila, & P. Lahdenperä (toim.), Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot (s. 63–83). (Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:9). Ympäristöministeriö. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-221-1

 

Valsta, L., Tapanainen, H., Kaartinen, N., Reinivuo, H., Aalto, S., Ali-Kovero, K., & Männistö, S. (2018). Ravintoaineiden saanti ruoasta ja ravintoaineiden lähteet. Teoksessa L. Valsta, N. Kaartinen, H. Tapanainen, S. Männistö, & K. Sääksjärvi (toim.), Ravitsemus Suomessa – FinRavinto 2017 -tutkimus; Nutrition in Finland – The national FinDiet 2017 survey (s. 59–134). (THL Raportti 12/2018). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-238-3

 

Iivonen, E. (2020). Rights of the child. Teoksessa U. Korpilahti, H. Kettunen, E. Nuotio, S. Jokela, V. M. Nummi, & P. Lillsunde (toim.), Non-violent childhoods: Action plan for the prevention of violence against children 2020–2025 (s. 92–119). (Publications of the Ministry of Social Affairs and Health 2020:34). Sosiaali- ja terveysministeriö. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8351-9

 

Rose, G., & Liang, A. (2021). Velomobiles and urban mobility: Opportunities and challenges. Teoksessa A. Ewert, S. Schmid, M. Brost, H. Davies, & L. Vinckx (toim.), Small electric vehigles: An international view on light three- and four-wheelers (s. 29–41). Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-65843-4

 

Patronen, K., & Siiriäinen, L. (2021). Puhelinneuvonta. Teoksessa M. Mustajoki (päätoim.), Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus Oy Duodecim.  

 

 • Artikkeli on Terveysportissa, Sairaanhoitajan tietokantoihin sisältyvässä Sairaanhoitajan käsikirjassa, siksi merkinnässä ei ole URL- tai DOI-osoitetta. Artikkeleissa ei ole sivunumerointia.
Korhonen, P., & Virkajärvi, P. (2019). Nurmien merkitys ilmastonmuutoksessa. Teoksessa E. Hagelberg, & S. Peltonen, S. (toim.), Ilmastoviisas maatilayritys (s. 63–64). (Tieto tuottamaan 145). ProAgria Keskusten Liitto.

 

 • Yllä olevassa artikkeli löytyy Ellibs-palvelussa olevasta e-kirjasta, siksi merkinnässä ei ole URL- tai DOI-osoitetta. 
Vartiainen, J. (2020). Leikitään tutkijaa: pedagogisia näkökulmia leikilliseen tiedekasvatukseen. Teoksessa T. Kyrönlampi, K. Mäkitalo, & M. Uitto (toim.), Esi- ja alkuopetuksen käsikirja. PS-Kustannus.

 

 • Yllä olevassa artikkeli löytyy Ellibs-palvelussa olevasta e-kirjasta, siksi merkinnässä ei ole URL- tai DOI-osoitetta. Lähteessä ei ole käytössä sivunumerointia.
Ladvelin, A. (2017). Budjetoinnin kehittäminen. Teoksessa Talous ja rahoitus (luku 6.1, s. 1–6). Bonnier Business Forum.

 

 • Yllä olevassa lähteessä sivunumerointi on sama luvuittain, siksi myös luku on mainittu.
   
Riiko, K. (2011). Kokemuksia kerääjäkasvien käytöstä. Teoksessa H. Känkänen, M. Keskitalo, & K. Riiko, Kerääjäkasvit - tutkimuksesta käytännön kokemuksiin (s. 52–73). (Teho-hankeen julkaisuja 4/2011). Teho-hanke. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-248-6

 

 • Yllä olevissa lähteissä käytetään kokoomateoksen ohjetta, vaikka teoksen kirjoittajilla ei olekaan toimittajastatusta.

 

Tekstiviitteessä

Niirasen (2016, s. 309) mukaan

 

Suvannon ja Kitinojan (2020, s. 480) mukaan

 

(Ala-Kotila ym., 2021, s. 65–66)

 

Valstan ym. (2018, s. 112) tutkimuksessa 

 

Iivosen (2020, s. 110) mukaan

 

(Rose & Liang, 2021, s. 33) 

 

Patrosen ja Siiriäisen (2021) mukaan

 

(Korhonen & Virkajärvi, 2019, s. 64) 

 

(Vartiainen, 2020) 

 

(Ladvelin, 2017, s. 3)

 

Riiko (2011, s. 60) toteaa

 

Käännetyn toimitetun teoksen artikkeli

Lähdeluettelossa

Artikkelin kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Artikkelin nimi: Alanimeke (Kääntäjän etunimen alkukirjain/alkukirjaimet sukunimi, käänt.; painos). Teoksessa kokoomateoksen toimittajan/toimittajien etunimen alkukirjain. Sukunimi (toim.), Kokoomateoksen nimi: Alanimeke (painos, s. artikkelin alkamissivu–päättymissivu). (Sarjan nimi sarjanumero). Kustantaja/julkaisija. (Alkuperäinen teos julkaistu vuosi). DOI/URN/URL

Norton, C. C., & Norton, B. E. (2012). Kokemuksellinen leikkiterapia (käänt. S. Hietaniemi). Teoksessa C. E. Schaefer, & H. G. Kaduson (toim.), Leikkiterapia: Teoria, tutkimus ja käytäntö (s. 41–69). Unipress. (Alkuperäinen teos julkaistu 2006).

 

Tekstiviitteessä 

Nortonin ja Nortonin (2006/2012, s. 50) mukaan

 

(Norton & Norton, 2006/2012, s. 50)  

 

 • Tekstiviitteessä mainitaan sekä alkuperäisen teoksen julkaisuvuosi että käännetyn teoksen julkaisuvuosi. Alkuperäisen teoksen julkaisuvuosi mainitaan ensin.

Saavutettavuusseloste