Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Asiakeskeinen viittaaminen

Asiakeskeistä viittaamista käytetään, kun esitetään tosiasioita (esimerkiksi lait ja asetukset ja muut faktatiedot), joihin ei liity tulkintaa tai mielipiteitä tai jotka eivät ole sidoksissa kirjoittajan näkemyksiin tai mielipiteisiin. Tällöin tekstiviite on sulkeiden sisällä ensimmäisessä virkkeessä.

Ennustavaa tutkimusta tehdään paljon talous- ja väestötieteissä (Koivula, 2008, s. 123). 

 

Suomen pinta-ala merialueineen on 390 903 neliökilometriä (Maanmittauslaitos, 2012).

 

Jos lähteellä ei ole henkilötekijää eli kirjoittajaa, viitataan yhteisötekijään (esimerkiksi organisaatio, järjestö, kunta, yritys, työryhmä):

Suositusta voidaan käyttää myös järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamassa varhaiskasvatuksessa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), 2018, s. 19).

 

18–21-vuotiaista nuorista 49 prosenttia liikkui liikuntasuosituksen mukaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2019).

 

Eteisvärinä hoidetaan huomioiden oireet sekä potilaan perussairaudet ja toiveet (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021).

 

Koko kappaleeseen viittaavia lähdeviitteitä kappaleen lopussa ei käytetä. Sen sijaan lähdeviitteet kirjoitetaan kappaleen sisään.

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys (Rakennuslaki 132/2006). Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

 

 

Mts.-lyhenteen käyttö asiakeskeisessä viittaamisessa

Asiakeskeisessä viittaamisessa voidaan käyttää mts.-lyhennettä (mainitun teoksen sivu(i)lla), mutta vain yhden kappaleen (=tyhjään riviin rajoittuva yhtenäinen tekstialue) sisällä, jos viitataan samaan lähteeseen kuin edellä. Sivut on tällöinkin merkittävä.

Teollinen ja käsitelty ruoka nähdään usein epäterveellisenä ruokana, kun taas sen vastakohtana on käsittelemätön, aito ja terveellinen ruoka (Lupton, 1996, s. 91). Terveellisinä pidettyjen ruokien avulla päästään lähemmäs ihanne-elämää, pois modernista ja monimutkaisesta maailmasta (mts. 89).

 

Hiljainen tieto on usein sellaista tietoa, jonka olemassaoloa ei aina tunnisteta (Kajanto ym., 2008, s. 107). Hiljainen tieto siirtyy parhaiten yhdessä tekemällä (mts. 205). Työpaikan vaihdosten yhteydessä usein vasta huomataan, miten paljon tietoa henkilön mukana lähtee (mts. 7). 


Mts. viittaa vain saman kappaleen edeltävään viittaukseen. Jos saman lähteen käyttö jatkuu seuraavassa kappaleessa, pitää lähde mainita uudelleen. 

Rakennusalan yritykset saavat suosituksia potentiaalisista työnhakijoista omalta henkilöstöltä, rakennusalan tuttavilta ja yhteistyökumppaneilta sekä rakennusalan ulkopuolisilta tuttavilta (Laukkanen, 2022, s. 170). Sosiaaliset kontaktit mahdollistava myös tiedonsaannin kilpailevien yritysten sisäisistä tilanteista (mts. 171). Tällöin tietoa voidaan käyttää myös täsmärekrytointeihin. Myös uudet rekrytointikanavat monipuolistavat rekrytointia (Kaijala, 2016, s. 184).

Joskus suosituksen perusteella saatetaan palkata työnhakija, jolla ei ole rakennusalaan liittyvää työkokemusta (Laukkanen, 2022, s. 171).

 

Ole huolellinen tekstiä käsitellessäsi, ettei virkkeiden paikkoja vaihdellessa aiheudu väärää viittaussuhdetta. 

HUOM! Tekijäkeskeisessä viittaamisessa ei voi käyttää mts.-lyhennettä.

Mt.-lyhenteen käyttö asiakeskeisessä viittaamisessa

Asiakeskeisessä viittaamisessa sivujen puuttuessa käytetään lyhennettä mt. (mainittu teos). Seuraavassa esimerkissä on lähteestä referoitujen virkkeiden välissä yksi virke kirjoittajan omaa päätelmää (kohta on kursivoitu erottumisen vuoksi).

Välimeren ruokavalio on yksi vaihtoehto diabetesta sairastavan ruokavaliosta (Antikainen & Schwab, 2019). Kirjoittajien mukaan Välimeren ruokavaliolla tarkoitetaan runsaasti vihanneksia, palkokasveja ja hedelmiä, kalaa, oliiviöljyä, pähkinöitä ja täysjyväviljatuotteita sekä niukasti lihaa, sokeria ja valkoista viljaa sisältävää ruokavaliota. Monipuolinen ja kasvipitoinen ruokavalio on siis terveellinen myös diabetesta sairastaville. Kasvisruokavaliota noudattavan on tärkeää huolehtia kaikkien ravintoaineiden saannista käyttämällä ravintolisiä tai vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennettyjä kasvipohjaisia tuotteita, esimerkiksi maidonkaltaisia valmisteita (mt.).

HUOM! Tekijäkeskeisessä viittaamisessa ei voi käyttää mt.-lyhennettä. 

Saavutettavuusseloste