Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Lait ja asetukset, esitykset, määräykset

Laki

Lähdeluettelossa

Lain nimi säädösnumero/antovuosi. URL

 • Säädöksen nimeä ei kursivoida.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
 • Kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista (esimerkiksi Edilex) merkitään ilman tietokannan nimeä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.

 

Elintarvikelaki 297/2021.

 

 

 

Tekstiviitteessä

(Elintarvikelaki 297/2021)

 

(Kirjanpitolaki 1336/1997, 3 luku 9 § 2 mom.)

 

 • Jos halutaan viitata tiettyyn pykälään, sen voi lisätä tekstiviitteeseen.

 

Asetus

Lähdeluettelossa

Asetuksen nimi säädösnumero/antovuosi. URL

 • Säädöksen nimeä ei kursivoida.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
 • Kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista (esimerkiksi Edilex) merkitään ilman tietokannan nimeä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 525/2020. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20200525

 

Tekstiviitteessä

(Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 525/2020)

 

Hallituksen esitys

Lähdeluettelossa

Hallituksen esityksen nimi säädösnumero/antovuosi. URL

 • Hallituksen esityksen nimeä ei kursivoida.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
 • Kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista (esimerkiksi Edilex) merkitään ilman tietokannan nimeä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta 259/2020. https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2021/20210011

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi 80/2015.

 

Tekstiviitteessä

(Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta 259/2020)

 

(Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi 80/2015)

 

EU-tasoinen direktiivi ja asetus

Lähdeluettelossa

Lain tai asetuksen nimi antovuosi/säädösnumero. URL

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N: o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N: o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/ 2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/ 2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32017R0625 

 

Tekstiviitteessä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaan

 

Määräys

Lähdeluettelossa

Julkaisija. (Julkaisuvuosi tai päivämäärä). Otsikko (Määräys määräyksen numero). URL

Ruokavirasto. (1.10.2021). Ruokaviraston määräys elintarvikevalvonnan valvontatiedoista (Määräys 12/2021). https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/ruokaviraston-maarays_12_2021.pdf 

 

Tekstiviitteessä

Ruokavirasto (2021, s. 2) määrää

Saavutettavuusseloste