Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Luetelmat

Luetelmilla voidaan havainnollistaa monikohtaista asiaa ja edistää tekstin silmäiltävyyttä. Seuraavassa on esitetty joitakin luetelmien tekemisen perussääntöjä. Luetelmien tekemiseen voi perehtyä tarkemmin esimerkiksi Iisan, Oittisen ja Piehlin (2012) Kielenhuollon käsikirjan avulla.

Luetelma koostuu johdantolauseesta ja luetelmakohdista. Luetelmakohtien pitää sopia johdantolauseen jatkoksi, ja niiden pitää olla samanmuotoisia. Luetelman osat voivat olla johdantolauseen kanssa samaan virkkeeseen kuuluvia, pienaakkosilla aloitettavia osia (esimerkki 1) tai kokonaisia virkkeitä (esimerkki 2). Luettelon aloitetaan tyylillä LuetteloOtsikko, jota seuraa tyyli LuetteloTeksti.

Esimerkki 1. Opinnäytetyön osia (Kniivilä ym., 2012, s. 48) ovat

–  nimiösivu

–  tiivistelmä

–  vieraskielinen tiivistelmä

– sisällysluettelo

– tekstiosa

–  lähteet

–  liitteet.


Numeroituja eli järjestettyjä luetelmia tarvittaessa käytetään tyyliä NumeroituLuettelo. Tällöin numerointi saadaan automaattisesti, kuten alla olevassa esimerkissä.

Esimerkki 2. Opinnäytetyön kirjoitusprosessi alkaa seuraavilla vaiheilla:

1. Luonnostellaan työn pääluvut.

2. Kerätään ideoita ja jäsennetään niitä esimerkiksi mind map -tekniikalla.

3. Kirjoitetaan työtä vaiheittain ja päällekkäin.

4. Jos jonkin osan kirjoittaminen ei suju, siirrytään toiseen osaan.

5. Hankitaan työstä palautetta ja muokataan tekstiä sen mukaisesti.

Saavutettavuusseloste