Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Tiivistelmä

Opinnäytetyössä tulee olla sekä suomenkielinen että vieraskielinen tiivistelmä. Tiivistelmässä käytetään tyyliä Tiivistelmä. Tiivistelmien mallipohjat on sisällytetty opinnäytetyön mallipohjaan.

Tiivistelmäsivun alkuun tulevat opinnäytetyötä koskevat bibliografiset tiedot: tutkinto-ohjelma, mahdollinen suuntautumisvaihtoehto, tekijä(t), työn nimi, ohjaajan nimi (korkeakoulussa), vuosi, raportin sivumäärä (ilman liitteitä) ja liitteiden lukumäärä. Koulutusyksikköä ei enää mainita. 

Kirjaa tiivistelmään (kuva 2) sama tutkinto-ohjelman nimi ja työn nimi (alaotsikoineen) kuin nimiösivuunkin.   Opinnäytetyön nimen ja alaotsikon ensimmäinen alkukirjain kirjoitetaan isolla kirjaimella, otsikon jälkeen ei merkitä pistettä. Tiivistelmään tulevat tutkinto-ohjelmien nimet ja suuntautumisvaihtoehdot on koottu taulukkoon 3 ja 4.

Esimerkki tiivistelmään tulevista tiedoista: tutkinto-ohjelma, suuntautumisvaihtoehto, tekijä, ohjaaja, sivumäärä ja liitteiden määrä.

Kuva 2. Esimerkki tiivistelmään tulevista tiedoista.

Jos opinnäytetyö tehdään useamman tutkinto-ohjelman yhteisenä työnä, tiivistelmän tekijä-kohtaan merkitään työn tekijät sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tekijän nimen jälkeen merkitään tutkinto-ohjelma suluissa. Tutkinto-ohjelma- ja suuntautumisvaihtoehto -kohdat poistetaan tiivistelmän tiedoista. Ohjaavat opettajat merkitään opinnäytetyön tekijän mukaisessa järjestyksessä.

Jos opinnäytetyö tehdään useamman ammattikorkeakoulun yhteisenä, tekijä-kohtaan merkitään ensin SeAMKin opiskelija, useammat tekijät sukunimensä mukaan aakkosjärjestyksessä. Tiivistelmästä poistetaan valmiina olevat tutkinto-ohjelma- ja suuntautumisvaihtoehto- kohdat. Tutkinto-ohjelma ja ammattikorkeakoulu kirjataan sulkuihin tekijän nimen jälkeen. Ohjaaja-kohtaan merkitään SeAMKin ohjaaja ensimmäisenä, useammat ohjaajat tekijän sukunimen mukaisessa järjestyksessä. 

Tyyli ja kieli

Tiivistelmä tulee laatia niin, että lukija saa kokonaiskuvan työstä. Tiivistelmä ei ole sama kuin työn johdanto tai johtopäätökset, vaan itsenäinen esitys työn keskeisestä sisällöstä. Siinä kerrotaan, mitä on tutkittu, mihin tutkimuksella on pyritty, millaisia menetelmiä on käytetty ja millaisiin tuloksiin on päädytty. Opinnäytetyön sisältämistä salaisista asioista, tiedoista, osista, luvuista tai liitteistä mainitaan opinnäytetyön julkisen version johdannossa ja tiivistelmässä.  Tiivistelmän perusteella lukija voi esimerkiksi päättää, tutustuuko hän työhön tarkemmin.

Tiivistelmä kirjoitetaan täydellisin virkkein. Tiivistelmän pituus on n. 200 sanaa ja sen tulee mahtua yhdelle sivulle. Tiivistelmässä voidaan käyttää kappalejakoa, jos se on luettavuuden kannalta tarpeen. Tekstin persoonana käytetään passiivia tai yksikön tai monikon kolmatta persoonaa (tutkittiin, osoitti). Aikamuodoksi soveltuu parhaiten imperfekti. Preesensiä voidaan kuitenkin käyttää silloin, kun esitetään yleispäteviä tuloksia tai johtopäätöksiä.

Asiasanat

Tiivistelmäsivun loppuun tulee luettelo työn sisältöä kuvaavista asiasanoista. Asiasanat kirjoitetaan peräkkäin pilkulla eroteltuna. Asiasanat valitaan Yleisestä suomalaisesta ontologiasta eli YSO:sta

Vieraskielinen tiivistelmä

Vieraskielinen tiivistelmä laaditaan yleensä englanniksi (Abstract). Opinnäytetyön nimen ja alaotsikon ensimmäinen alkukirjain kirjoitetaan isolla kirjaimella, muut sanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, esimerkiksi Increasing the physical activity of the university of applied science students: The effects of physical activity intervention

Vieraskielisen tiivistelmän kirjoittamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin suomenkielisen tiivistelmän laadinnassakin. Teksti ei kuitenkaan saa olla sanatarkka käännös suomenkielisestä tiivistelmästä, vaan se on kirjoitettava kyseiselle kielelle luonteenomaisin ilmauksin. 

Englanninkieliseen tiivistelmään tulevan tutkinto-ohjelman ja suuntatutumisvaihtoehdon nimen voit tarkistaa taulukosta 3 ja 4.

Taulukko 3. Englanninkieliseen tiivistelmään tulevat AMK-tutkinto-ohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen nimet.
AMK-tutkinto-ohjelma Tutkinto-ohjelma englanniksi (degree programme) Suuntatutumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehto englanniksi (specialisation)
Agrologi (AMK)

Bachelor of Natural Resources, Agriculture and Rural
Enterprises

   
Fysioterapeutti (AMK) Bachelor of Health Care, Physiotherapy    
Geronomi (AMK) Bachelor of Social Services and Health Care, Applied
Gerontology
   
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka Bachelor of Engineering, Automation Engineering

Koneautomaatio
Sähköautomaatio

Machine Automation
Electric Automation

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka Bachelor of Engineering, Food Processing and Biotechnology    
Insinööri (AMK), Konetekniikka Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering

Auto- ja työkonetekniikka


Kone- ja tuotantotekniikka

Automotive and Work Machine Engineering
 

Mechanical and Production Engineering

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka Bachelor of Engineering, Construction Engineering Talonrakennustekniikka Building Construction
Insinööri (AMK), Tietotekniikka Bachelor of Engineering, Information Technology    
Kulttuurituottaja (AMK) Bachelor of Culture and Arts, Cultural Management    
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka Bachelor of Construction Site Management Talonrakennustekniikka Building Construction
Restonomi (AMK) Bachelor of Hospitality Management    
Sairaanhoitaja (AMK) Bachelor of Health Care, Nursing    
Sosionomi (AMK) Bachelor of Social Services    
Terveydenhoitaja (AMK) Bachelor of Health Care, Public Health Nursing    
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalvelu Bachelor of Business Administration, Library and
Information Services
   
Tradenomi (AMK), Liiketalous Bachelor of Business Administration, Business Management    
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys Bachelor of Business Administration, SME Business
Management
   

 

 

Taulukko 4. Englanninkieliseen tiivistelmään tulevat YAMK-tutkinto-ohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen nimet.
YAMK-tutkinto-ohjelma YAMK-tutkinto-ohjelma englanniksi (degree programme) Suuntautumisvaihtoehto  Suuntautumisvaihtoehto englanniksi (specialisation)
Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen Master of Natural Resources, Food Chain Development    
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka Master of Engineering, Automation Engineering    
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen Master of Engineering, Construction Engineering Rakennesuunnittelu
Talonrakennustekniikka, tuotanto

Structural Design
Construction Engineering, Production

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen Master of Engineering, Food Chain Development    
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen Master of Engineering, Technology Competence
Management 
   
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) Master of Culture and Arts, Cultural Management    
Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen Master of Hospitality Management, Food Chain Development    
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Ikääntymisen asiantuntija Master's Degree in Social Services and Health Care, Applied
Gerontology
   
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kehittäminen ja johtaminen Master's Degree in Social Services and Health Care,
Development and Management
   
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija Master's Degree in Social Services and Health Care,
Advanced Clinical Practitioner
   
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaaliala Master's Degree in Social Services and Health Care, Social
Work
   
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen Master of Business Administration, Business Competence    

 

Mikäli opinnäytetyö kirjoitetaan muulla kuin suomen kielellä, työstä tulee tehdä myös suomenkielinen tiivistelmä, joka sijoitetaan opinnäytetyön alkuun työssä käytetyllä kielellä tehdyn tiivistelmän ja mahdollisen englanninkielisen tiivistelmän jälkeen. Työhön voi halutessaan liittää myös suomenkielisen yhteenvedon (5–10 sivua), joka sijoitetaan työn loppuun ennen lähdeluetteloa. Suomenkielinen yhteenveto voi olla hyödyllinen, jos haluaa työlleen lisää tunnettuutta suomenkielisen lukijakunnan joukossa.

Saavutettavuusseloste