Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Viittaus koskee useampaa virkettä

Asiakeskeinen viittaus

Lähdeviittaus sijoitetaan ensimmäisen virkkeen sisään, jolloin on huolehdittava siitä, että lukija ymmärtää seuraavienkin virkkeiden kuuluvan samaan lähteeseen.

Asiakasarvolla on keskeinen merkitys aineettomien pääomien riskinhallinnassa ja johtamisessa (Rautanen, 2009, s. 111). Markkinoinnin ja myynnin riskit ovat asiakkaan kokeman arvon osia tai ilmentymiä.

 

Käsin panostettavissa yhdistetyn syötön koneissa työstö saa käynnistyä työkappaleen avulla eikä automaattisesti (Suomen Standardisoimisliitto (SFS), 2009, kohta 5.1.3). Jokainen työkalun moottori on myös voitava käynnistää erikseen. Vain ulkolaakereiden kanssa käytettäviksi suunniteltujen karojen käynnistys saa olla mahdollista vain, kun ulkolaakeri on asennettu paikalleen.

 

Yhtiön perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat (Osakeyhtiölaki 624/2006, 2 luku, 1 §). Allekirjoittaessaan perustamissopimuksen osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita.

 

Jos samaa lähdettä käytetään seuraavassa kappaleessa, merkitään lähdeviite näkyviin.

Vuonna 2012 kerätyn aineiston perusteella internetiä käytti päivittäin kännykällä vain 27 % kyselyyn vastanneista (Matikainen & Villi, 2013, s. 13). Jos vastaava tutkimus toistettaisiin nyt, tulokset olisivat varmasti täysin erilaisia.

Vuonna 2012 neljä viidesosaa kyselyyn vastanneista käytti internetiä jollain laitteella vähintään 1–2 tuntia vuorokaudessa (Matikainen & Villi, 2013, s. 13).

 

Asiakeskeisessä viittaamisessa voidaan käyttää mts.-lyhennettä (mainitun teoksen sivu(i)lla), mutta vain yhden kappaleen (=tyhjiin riviin rajoittuva yhtenäinen tekstialue) sisällä, jos viitataan samaan lähteeseen kuin edellä. Sivut on tällöinkin merkittävä.

Teollinen ja käsitelty ruoka nähdään usein epäterveellisenä ruokana, kun taas sen vastakohtana on käsittelemätön, aito ja terveellinen ruoka (Lupton, 1996, s. 91). Terveellisinä pidettyjen ruokien avulla päästään lähemmäs ihanne-elämää, pois modernista ja monimutkaisesta maailmasta (mts. 89).

 

Hiljainen tieto on usein sellaista tietoa, jonka olemassaoloa ei aina tunnisteta (Kajanto ym., 2008, s. 107). Hiljainen tieto siirtyy parhaiten yhdessä tekemällä (mts. 205). Työpaikan vaihdosten yhteydessä usein vasta huomataan, miten paljon tietoa henkilön mukana lähtee (mts. 7).

 

Mts. viittaa vain saman kappaleen edeltävään viittaukseen. Jos saman lähteen käyttö jatkuu seuraavassa kappaleessa, pitää lähde mainita uudelleen. 

Rakennusalan yritykset saavat suosituksia potentiaalisista työnhakijoista omalta henkilöstöltä, rakennusalan tuttavilta ja yhteistyökumppaneilta sekä rakennusalan ulkopuolisilta tuttavilta (Laukkanen, 2022, s. 170). Sosiaaliset kontaktit mahdollistava myös tiedonsaannin kilpailevien yritysten sisäisistä tilanteista (mts. 171). Tällöin tietoa voidaan käyttää myös täsmärekrytointeihin. Myös uudet rekrytointikanavat monipuolistavat rekrytointia (Kaijala, 2016, s. 184). 

Joskus suosituksen perusteella saatetaan palkata työnhakija, jolla ei ole rakennusalaan liittyvää työkokemusta (Laukkanen, 2022, s. 171).

 

Sivujen puuttuessa käytetään lyhennettä mt. (mainittu teos)Seuraavassa esimerkissä on lähteestä referoitujen virkkeiden välissä yksi virke lukijan omaa päätelmää (kohta on kursivoitu erottumisen vuoksi).

Välimeren ruokavalio on yksi vaihtoehto diabetesta sairastavan ruokavaliosta (Antikainen & Schwab, 2019). Kirjoittajien mukaan Välimeren ruokavaliolla tarkoitetaan runsaasti vihanneksia, palkokasveja ja hedelmiä, kalaa, oliiviöljyä, pähkinöitä ja täysjyväviljatuotteita sekä niukasti lihaa, sokeria ja valkoista viljaa sisältävää ruokavaliota. Monipuolinen ja kasvipitoinen ruokavalio on siis terveellinen myös diabetesta sairastavalle. Kasvisruokavaliota noudattavan on tärkeää huolehtia kaikkien ravintoaineiden saannista käyttämällä ravintolisiä tai vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennettyjä kasvipohjaisia tuotteita, esimerkiksi maidonkaltaisia valmisteita (mt.).

 

Tekijäkeskeinen viittaus 

Tekijäkeskeisessä viittaustavassa tekstiviite on sulkeiden sisällä ensimmäisessä virkkeessä. Koko kappaleeseen viittaavia lähdeviitteitä kappaleen lopussa ei käytetä. Sen sijaan lähdeviitteet kirjoitetaan kappaleen sisään.

Tekijäkeskeisessä viittaamisessa tekstiin sisällytetään viittausta seuraaviin lauseisiin sellaisia ilmauksia, jotka selventävät lukijalle, että kyse on edelleen edellä annetusta tekstiviitteestä. Sama viittausmerkintä kattaa tällöin seuraavatkin virkkeet. Yhtenäinen viittausjakso päättyy kirjoittajan omaan tekstiin (esimerkiksi viittauksen kommentointiin), uuteen tekstiviittaukseen tai kappaleen loppuun.

Rautanen (2009, s. 111) korostaa asiakasarvon keskeistä merkitystä aineettomien pääomien riskinhallinnassa ja johtamisessa. Hän katsoo markkinoinnin ja myynnin riskien olevan asiakkaan kokeman arvon osia tai ilmentymiä.

 

Eurooppalaisen standardin SFS-EN 1218-2+A1 (Suomen Standardisoimisliitto (SFS), 2009, kohta 5.3.3) mukaan käsin panostettavissa yhdistetyn syötön koneissa työstö saa käynnistyä työkappaleen avulla eikä automaattisesti. Standardissa esitetyn mukaisesti jokainen työkalun moottori on myös voitava käynnistää erikseen. Standardin mukaan vain ulkolaakereiden kanssa käytettäviksi suunniteltujen karojen käynnistys saa olla mahdollista vain, kun ulkolaakeri on asennettu paikalleen.

 

Osakeyhtiölain (624/2006) 2 luvun 1 §:ssä säädetään, että yhtiön perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Lain mukaan allekirjoittaessaan perustamissopimuksen osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita.

 

Kun asian käsittely jatkuu seuraavissa virkkeissä, perusoletuksena on, että lukija yhdistää ne edellä mainittuun lähteeseen. Yhtenäinen viittausjakso katkeaa uuteen tekstiviitteeseen, kirjoittajan omaan tekstiin tai kappaleen loppuun.  

Heiskanen (2016, s. 58) muistuttaa, että ammattihenkilöiden on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota sosiaalisen median viestintätapoihinsa. Esimerkiksi kaikkia kaveripyyntöjä ei tule hänen mukaansa hyväksyä.

 

Tekijäkeskeisissä viittauksissa ei voi käyttää mts.-lyhennettä. Jos sivut, joihin viitataan, muuttuvat samassa  viittausjaksossa, on uusi sivunumero osoitettava lukijalle. Merkintä tehdään seuraavasti:

Mäkelä (2019, s. 32) toteaa, että Moodlessa on runsaasti tarjolla vaihtoehtoja kurssien esillepanoon. Hän (s. 33) huomauttaa kuitenkin, että … 

Saavutettavuusseloste