Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Aikamuodot


Verbin aikamuodoilla ilmaistaan tapahtumisen tai olemassaolon ajankohtaa.  Aikamuotovalinnat ovat  jossain määrin sidoksissa tekstin eri osiin ja tietyissä tilanteissa myös kirjoittajan asennoitumiseen lähdettään kohtaan. Ohjeistus on suuntaa antava. Tekstin sujuvuuden ja tyylin yhtenäisyyden kannalta on tärkeää käyttää eri aikamuotoja tarkasti ja johdonmukaisesti.

Preesens

Preesensiä käytetään tyypillisesti seuraavissa yhteyksissä:

 • ajallisesti rajoittamaton tai edelleen jatkuva tekeminen tai voimassa oleva ilmiö
 • termien selitykset
 • yleisluonteiset tai yleisesti pätevät väittämät ja määritelmät 
 • teorian esittely
 • teoriasta johdetut väittämät ja oletukset
 • taulukoihin, kuviin, kuvioihin ja liitteisiin viittaaminen
Kuvio 3 havainnollistaa…

 • tutkimustulosten yhteydessä päätelmien esittäminen
Aineistojen vertailu osoittaa, että…

Imperfekti

Imperfektiä (tai tarvittaessa muita menneen ajan aikamuotoja) käytetään seuraavissa:

 • toiminta tai tila, joka on tapahtunut määrättynä aikana menneisyydessä, päättynyt tekeminen
 • aiemmin julkaistujen yksittäisten tutkimusten selostaminen 

     vrt.

Brian ja Jones (2020) havaitsivat tutkimuksessaan...

     vs.

Brian ja Jones (2020) ovat havainneet  …


     Jälkimmäisessä lähteen merkitys kirjoittajalle on selvempi ja painokkaampi.

 • kirjallisuuskatsauksen aineistojen selostaminen
 • tutkimusta edeltäneet työvaiheet
 • oman tutkimuksen kulun ja menetelmien, aineiston keruun ja rajauksen selostaminen:
Tässä kehittämistyössä haastateltiin...

 • oman tutkimuksen tulokset:  
Tulokset vahvistivat oletusta siitä, että…

 

Aikamuotojen valinnat kyseessä olevan tekstikohdan mukaan

Opinnäytetyön rakennetta on kuvattu AMK-opinnäytetyöohjeessa. Sitä voi soveltaa myös muihin kirjallisiin töihin.


Tiivistelmä

 • imperfekti: tavoite ja tarkoitus, menetelmät, tulokset
 • preesens: päätelmät.

 

Johdanto

 • aikamuoto voi vaihdella
 • preesens, kun annetaan seloste omasta tutkimuksesta ja sen raportoinnista: ”Tässä opinnäytetyössä selvitetään…”
 • imperfekti, kun selvitetään itse tutkimusta:  ”Tutkimus tehtiin yhteistyössä …”

 

Aineisto ja menetelmät

 • imperfekti

 

Tulososio

 • voi olla monella erilaisella rakenteella laadittu, joten sen mukaan aikamuotokin vaihtelee
 • pääasiallisesti imperfekti.

 

Pohdinta (tarkastelu)

 • yleensä imperfekti: tutkimusprosessin tarkastelu, tuloksiin liittyvä selostus (tutkimuksen tarkoitus, hypoteesit, vaiheet, tärkeimmät oman tutkimuksen tulokset)
 • preesens:  tutkimustulosten selitykset, yleistettävyys, seuraukset, tutkimuksen merkitys, tulevaisuuden näkymät.

 

Saavutettavuusseloste