Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Tekstin asettelu ja muotoilu

Kirjallisten töiden tekemisessä kannattaa käyttää opinnäytetyö- tai harjoitustyöpohjaa. Niihin on asetettu kaikki muotoilut valmiiksi.

Marginaalit ja tekstin asettelu

Opinnäytetyössä sivun marginaalit asetetaan seuraavasti: vasen reuna 2 cm, oikea reuna 1,5 cm sekä yläreuna 2,8 cm ja alareuna 1,8 cm. Harjoitustyöpohjaan marginaalit on asetettu vasen reuna 2 cm ja muut vähintään 1 cm.

Teksti kirjoitetaan alkaen vasemmasta reunasta, ns. vasensuora-periaatteen mukaisesti, jolloin kaikki rivit alkavat samasta kohdasta ilman sisennyksiä. Tekstin vasen reuna tasataan. Teksti tavutetaan automaattisesti. Liitteissä ei tarvitse noudattaa edellä mainittuja marginaaleja ja tekstin asettelua, mikäli se on hankalaa. Lähdeluettelon asetukset tulevat mallipohjan mukaisesti.

 

Fontit

Teksti kirjoitetaan fontilla Arial. Tekstin pistekooksi asetetaan 12. Lukujen pääotsikot kirjoitetaan isoin kirjaimin fontilla 14 ja alaotsikot pienillä kirjaimilla fontillla 12. Sekä pää- että alaotsikot lihavoidaan itse tekstissä, mutta niitä ei lihavoida sisällysluettelossa. Fonttikoot ja lihavoinnit on määritelty mallipohjan tyyleihin Otsikko 1, Otsikko 2 ja Otsikko 3.

Tekstissä voidaan käyttää myös lihavointeja ja kursivointeja, mikäli ne ovat tarpeen joidenkin asiasisältöjen korostamisessa. Nämä tehostukset voivat kuitenkin menettää merkitystään liiallisesti käytettyinä. Kursivoi kuitenkin sekä leipätekstissä että lähdeluettelossa kokonaisten teosten ja lehtien nimet. Tekstinkäsittelyohjelmassa lihavoinnit tehdään merkkityylillä Voimakas ja kursivoinnit merkkityylillä Korostus.

 

Rivinvälit ja kappalejako

Teksti ja sisällysluettelo kirjoitetaan rivinvälillä 1,5. Tiivistelmä, kuvio- ja taulukkoselosteet sekä lähdeluettelo kirjoitetaan rivinvälillä 1. Lähdeluettelon lähdeviite päättyy pisteeseen. Jos viite päättyy verkko-osoitteeseen, loppuun ei laiteta pistettä.

Jos tekstin keskellä lainataan suoraan sanatarkasti jotakin muuta tekstiä, se merkitään lainausmerkein. Kaikki suorat lainaukset lähteistä ja tutkimusaineistosta kirjoitetaan mallipohjan tyylillä SuoraLainaus (sisennys ja riviväli 1).

Kappaleet erotetaan toisistaan yhtä tyhjää riviä vastaavalla välillä. Sopiva väli on asetettu valmiiksi tyyliin Leipä. Tekstikappaleen jälkeen ennen seuraavaa otsikkoa jätetään kahta tyhjää riviä vastaava tila. Väli on asetettu pohjan tyyleihin Otsikko 1, Otsikko 2 ja Otsikko 3.

Sivu ei saa loppua otsikkoon, ja päälukujen tulee alkaa kokonaan uudelta sivulta. Esikatselun avulla voi tarkistaa ennen tulostusta, että sivutus on kohdallaan.
 

Otsikointi

Otsikot numeroidaan hierarkkisesti. Otsikkotasoja ei saa olla enempää kuin kolme, esimerkiksi 3, 3.1 ja 3.1.1. Samantasoisia alaotsikoita tulee aina olla vähintään kaksi. Jos siis työssä on esimerkiksi alaotsikko 2.1, siinä on oltava myös ala-otsikko 2.2. Otsikon numeroiden väliin tulee piste. Pistettä ei täten merkitä otsikkonumeron loppuun eikä myöskään ainoan numeron loppuun. Automaattinen otsikkonumerointi on asetettu mallipohjan tyyleihin Otsikko 1, Otsikko 2 ja Otsikko 3.

 

Kappaleotsikko

Laajoissa luvuissa voidaan käyttää myös kappaleotsikoita selventämään sisältöä. Kappaleotsikko päättyy pisteeseen. Sitä ei numeroida eikä merkitä sisällysluetteloon. Kappaleotsikko maalataan ja valitaan tekstille merkkityyli Lihavoitu tai Voimakas. Teksti jatkuu sen jälkeen samalta riviltä.

 

Sivunumerointi

Sivunumero merkitään sivun oikeaan yläreunaan. Sivunumerointi aloitetaan ajatuksellisesti nimiösivulta eli siltä sivulta, jossa on työn tekijän nimi ja työn nimi. Nimiösivu on siis työn ensimmäinen sivu, mutta nimiösivulle ei merkitä sivunumeroa. Sivunumerointi tulee näkyviin vasta sivusta 2 lähtien. Sivunumerointi on asetettu valmiiksi mallipohjaan. Liitteisiin ei merkitä juoksevaa sivunumerointia. Liitteiden numeroinnista on erilliset ohjeet kohdassa Lähteet ja liitteet sekä mallipohjassa.

Saavutettavuusseloste