Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (kuva 2) sijoitetaan työhön tiivistelmien jälkeen. Kirjallisten töiden mallipohjassa sisällysluettelon asetukset ovat valmiina ja sisällysluetteloa voi päivittää sitä mukaa kuin työ etenee. Kuvaotsikkoluettelon ja taulukko-otsikkoluettelon päivittäminen onnistuu sisällysluettelon tapaan.

Sisällysluettelon otsikoksi kirjoitetaan SISÄLTÖ, jonka jälkeen tulevat seuraavat numeroimattomat otsikot tässä järjestyksessä: Opinnäytetyön tiivistelmä, Thesis abstract, SISÄLTÖ, Käytetyt termit ja lyhenteet, Kuvio- ja taulukkoluettelo, Erikoismerkit. Kaikkien edellä mainittujen otsikoiden käyttö ei ole välttämätöntä. Myös muita otsikoita voi käyttää tarpeen mukaan. Sisällysluettelon pääotsikot kirjoitetaan isoin kirjaimin fontilla 14 ja alaotsikot pienin kirjaimin fontilla 12.

 

Kuvakaappaus opinnäytetyön sisällysluettelosta.

Kuva 2. Opinnäytetyön sisällysluettelo. 

 

Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo

Mikäli työssä on vain muutama kuvio tai taulukko, niitä ei merkitä erikseen sisällysluetteloon eikä niistä tehdä erillistä kuvio-, kuva-  tai taulukkoluetteloa. Jos taulukoita, kuvioita ja kuvia sen sijaan on paljon, niistä tehdään luettelo sisällysluetteloa seuraavalle erilliselle sivulle. Luetteloon merkitään taulukon tai kuvion numero ja nimi sekä sivunumero, esimerkiksi "Kuvio 1. Kuvion nimi”. Opinnäytetyön mallipohjassa Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelon asetukset ovat valmiina ja luetteloa voi päivittää sitä mukaa kuin työ etenee. Otsikoi luettelo sisältönsä mukaan. Jos luettelossa on pelkkiä kuvia, otsikko on Kuvaluettelo. 

Lyhenteistä, erikoismerkeistä tai -termeistä ei tehdä erillistä luetteloa, jos niitä on vain vähän.

Pääluvut ja alaluvut

Työn varsinainen sisältö jäsennetään hierarkkisesti päälukuihin ja alalukuihin, jotka numeroidaan. Jokaisen otsikon kohdalle merkitään se sivunumero, josta kyseinen luku alkaa. Sisällysluettelon avulla lukija pystyy nopeasti hahmottamaan työn rakenteen, käsiteltävien asioiden keskinäiset suhteet ja jäsentelyn loogisuuden sekä kunkin asiakokonaisuuden laajuuden.

Alalukujen otsikot sisennetään porrastaen siten, että alemman asteisten lukujen otsikot alkavat edellisen rivin otsikon alkukirjaimen kohdalta kuten mallipohjaan on määritelty. Työssä ei saa olla yksinäisiä alalukuja. Jos esimerkiksi on alaluku 2.1, on oltava myös alaluku 2.2. Saman asteisia alalukuja on siis aina oltava vähintään kaksi.

Viimeiseksi sisällysluetteloon tulevat lähteet ja liitteet. Otsikoita lähteet ja liitteet ei numeroida. Niiden otsikoinnissa käytetään mallipohjan tyyliä Otsikko 0. Lähdeluettelon alkamissivu merkitään näkyviin.

Saavutettavuusseloste