Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Avoimuuden periaatteet ja avoimen toimintakulttuurin kehittäminen

SeAMKin strategian 2020-2024 tavoitteena on

 • avoimen TKI-toiminnan toimintatapojen ja suomalaisen tutkimusyhteisön yhteisten linjausten noudattaminen sekä vastuullisten ja eettisten toimintatapojen osaamisen vahvistaminen

 • toimia avoimuuden suunnannäyttäjänä AMK-kentässä
 • SeAMK on sitoutunut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen ja sen mukaisesti
  • edistämään tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden
  • tukemaan ja kannustamaan organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä julistusta tukevien linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • osallistumaan aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi kansallisella tasolla.
 • SeAMK edistää avoimuutta kansallisten linjausten mukaisesti avaamalla toimintakulttuuria, tutkimusaineistoja ja -menetelmiä, julkaisuja sekä oppimista ja oppimateriaaleja.
   

Avoimen toimintakulttuurin periaatteet SeAMKissa

 • TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen. Pääsääntöisesti kaikki tutkimusaineistot, tulokset ja tuotokset ovat yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tulokset ja tuotokset perustuvat.
 • Jokainen SeAMKin TKI-toimija on vastuussa omalta osaltaan avoimen TKI-toiminnan toteutumisesta.
 • Avoimuudessa noudatetaan lainsäädäntöä,  hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita (TENK Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa), TKI-toimintaa koskevia rahoitusehtoja ja sopimuksia sekä SeAMKin ohjeita ja määräyksiä.
 • Julkisella rahoituksella tehtyyn ja julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto ja julkaisut ovat lähtökohtaisesti aina avoimia. Tehdyt sopimukset, lainsäädäntö ja tutkimuseettiset periaatteet tulee kuitenkin ottaa huomioon, eikä SeAMKin etu saa vaarantua.
 • SeAMK tarjoaa aineistonhallinnan infrastruktuurin, jonne on mahdollista tallentaa ja kuvailla tutkimusaineistot yhteisten prosessien ja mallien mukaisesti. Tunnisteellisten aineistojen sekä luottamuksellisia ja arkaluontoisia tietoja sisältävien aineistojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava SeAMKin ohjeistusten mukaisesti.
 • TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista tulee päättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sopimustutkimuksessa syntyneet tulokset kuuluvat SeAMKille siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö, rahoitusehdot tai hanketta koskevat sopimukset sitä edellyttävät (Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 369/2006).
 • Avoimuutta tuetaan aineiston hallintaa, käyttöä, saavutettavuutta ja hyödyntämistä tukevilla työkaluilla ja palveluilla sekä viestinnällä ja kouluttamisella. SeAMK huolehtii riittävästä asiantuntemuksesta sekä vastuuttamisesta. Mahdolliset tulosten ja aineistojen avaamisesta johtuvat kustannukset otetaan huomioon jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.
 • TKI-työn näyttöjen ja kriteerien toteutumista arvioitaessa huomioidaan Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus sekä muut tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt.
 • SeAMKin oppimis- ja tutkimusympäristöjen käyttöä ohjaavat avoimuuden, vastuullisuuden ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. (Vararehtorin päätös 17/2022).

Avoimen TKI-toiminnan kehittäminen SeAMKissa

 • Avointa TKI-toimintaa on kehitetty  SeAMKissa systemaattisesti vuodesta 2015 lähtien. Työ alkoi SeAMKin koordinoimassa ”Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" - hankkeessa (2015-2016). Työ jatkui edelleen vuoden 2021 loppupuolelle SeAMKin koordinoidessa 11 ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston yhteistä OKM:n kärkihanketta "Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi".
   
 • SeAMK toimii aktiivisesti ammattikorkeakoulujen yhteisessä Avoin TKIO -verkostossa, joka tukee ammattikorkeakoulujen siirtymistä kohti avoimempaa toimintakulttuuria. Verkosto järjestää avoimia aamukahveja ja webinaareja. Verkoston uutiskirje välittää tietoa ajankohtaisista asioista. Verkostoon vopi liittyä lähettämällä postia osoitteseen: avointkio-toimisto@lists.metropolia.fi
   
 • Marraskuussa 2016 SeAMK palkittiin opetus- ja kulttuuriministeriön tunnustuspalkinnolla avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä.
   
 • OKMn vuonna 2019 toteuttamassa avointen toimintatapojen arvioinnissa SeAMK saavutti arviointiportaikon (1 - 5)  korkeimman tason. (Atlas of open science and research in Finland 2019)
   
 • SeAMKissa tuotetut julkaisut julkaistaan pääsääntöisesti avoimissa julkaisukanavissa. Maksumuurin takana olevat julkaisut rinnakkaistallennetaan avoimeen Theseus-julkaisuarkistoon, mikäli kustantaja antaa siihen luvan.
 • Julkaisujen avoin saatavuus on jo usean vuoden ajan ollut lähes 100 %.
   
 • Tutkimusaineistojen kuvailutiedot eli metatiedot tallennetaan Aineistot-tietokantaan,  jonka sisältö on avoimesti käytettävissä. AIneistojen tiedot löytyvät myös tiedejatutkimus.fi-portaalista.

Saavutettavuusseloste