Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Julkaisukanavien laadunarviointi

Julkaisujen laadunarviointityökaluja

 • Luokitus sisältää lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja ja kirjakustantajia.
 • Julkaisukanavat luokitellaan seuraavasti: 1 = perustaso, 2 = johtava taso, 3 = korkein taso.
 • JUFO-luokitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden tuottamien suurten julkaisumäärien keskimääräisen laadun arviointiin.
 • Luokitusta ei ole tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden yksiköiden tuottamien pienempien julkaisumäärien tai yksittäisten julkaisujen, artikkelien tai erillisteosten laadun arviointiin eikä yksittäisten tutkijoiden arviointiin tai vertailuun.
 • JUFO-luokituksen vastuullisesta käytöstä tutkimuksen laadun arvioinnissa on laadittu ohjeistus. Se kuvaa JUFO-luokituksen taustaoletuksia, luokituksen rajoituksia sekä ohjeistaa luokituksen hyödyntämistä tutkimuksen arvioinnissa vastuullisen metriikan periaatteiden mukaisesti. Julkaisufoorumin käyttöohje 2019

  Muita tieteellisten julkaisukanavien arviontityökaluja
 • Vertaisarviointi-logo.Vertaisarviointi. Asiantuntijoiden suorittaman käsikirjoitusten vertaisarvioinnin eli refereekäytännön katsotaan yleensä osoittavan lehden laatua. Vertaisarviointi pyrkii varmistamaan, että tutkijat noudattavat omalla alallaan hyväksyttyjä käytäntöjä ja estämään perusteettomien väittämien esittämisen ja virheelliset tulkinnat. Suomessa on käytössä kirjojen ja artikkeleiden vertaisarviointitunnus
   
 • Määrälliset ja laadulliset arviointimenetelmät. Julkaisukanavia arvioidaan erilaisilla määrällisillä ja laadullisilla menetelmillä. Määrällisten menetelmät perustuvat käyttäjä- tai muihin tilastoihin tai vaikuttavuuden arviointiin viittaustietojen perusteella. Laadulliset menetelmät, kuten esimerkiksi JUFO ja liiketoiminnan lehtien Journal Quality List  perustuvat asiantuntija-arvioihin.
   
 • Julkaisukanavan vaikuttavuus. Tunnettuja vaikuttavuuden indikaattoreita ovat mm. Journal Impact Factor. Lehden IF-indikaattori lasketaan siten, että jaetaan lehdessä kahtena laskentavuotta edeltävänä vuotena julkaistuihin artikkeleihin laskentavuonna kohdistuneiden viittausten lukumäärä lehdessä tänä aikana julkaistujen artikkelien kokonaislukumäärällä. Laskennassa ovat mukana Web of Science -tietokantaan kuuluvat lehdet. Lehtien IF-arvot julkaistaan vuosittain Journal Citation Reportsissa (ei käytössä SeAMKissa). IF-arvo löytyy yleensä myös lehden kotisivulta. Mitä suurempi vaikuttavuuskerroin on, sitä enemmän lehdessä ilmestyneet artikkelit ovat saaneet viittauksia.
   
 • Viittaustietokannat. Viittaustietokantojen avulla voidaan tarkastella viittausmääriä ja tarkastella esimerkiksi sitä, mitkä ovat viitatuimpia artikkeleita, lehtiä tai tutkijoita. Tärkeimmät viittaustietoja sisältävät tietokannat ovat monitieteelliset Web of Science (WoS) ja  Scopus. Näistä kumpikaan ei ole käytettävissä SeAMKissa. Viittauksia voi hakea myös Google Scholarista, kunhan muistaa, että kaikki tiedontuottajat, esimerkiksi Ebsco, eivät ole antaneet Google Scholarille oikeuksia tietokantojen haravointiin ja että Google Scholar ei ilmoita, mitkä tiedonlähteet haku kattaa.

Saalistajajulkaisut

Saalistaja- eli predatorjulkaisuiksi kutsutaan sellaisia julkaisukanavia, jotka kalastelevat artikkeleita esimerkiksi imartelevilla sähköpostiviesteillä. Saalistajajulkaisut perivät julkaisumaksuja ja lupaavat yleensä nopeaa julkaisuprosessia.

Saalistajajulkaisun tuunusmerkkejä:

 • vertaisarviointia ei ole tai se on nimellinen
 • julkaisuprosessia ei ole kuvattu kustantajan sivulla
 •  artikkelin julkaisemisesta pyydetään julkaisumaksua, jonka suuruutta ei ilmaista avoimesti
 • toimituskunnan ja vertaisarvioijien yhteistiedot ovat puutteelliset, keksityt tai niitä ei löydy
 •  kollegasi eivät tunne julkaisua entuudestaan
 •  lehden nimi ja/tai logo muistuttavat alansa huippujulkaisujen nimiä
 • valheellinen impact factor
 • lehdessä julkaistuja artikkeleita ei löydy mistään tietokannasta
 •  lehden tietoja ei ole DOAJ-hakemistossa (Directory of Open Access Journals)
 • kustantaja ei ole Open Access Scholarly Publishers Accosiation -jäsen
 • lehti / kustantaja on mainittu Beall's List of Predator Journals and Publishers -listalla potentiaaliseksi saalistajaksi

Saavutettavuusseloste