Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Osaamisen tunnustamisen ohjeet: Käsitteet

Tietoa osaamisen tunnustamisesta SeAMKissa

Osaamisen tunnustaminen (OT)

Osaamisen tunnustaminen (OT) tarkoittaa virallisen hyväksynnän antamista opiskelijan osaamiselle. Osaaminen voi olla ennen opintoja tai opintojen aikana hankittua ja se on voitu hankkia missä tahansa. Aikaisemmin käytettiin nimitystä AHOT eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen.

Ennen osaamisen tunnustamista osaaminen pitää tunnistaa. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisensa hyväksilukemista (tunnustamista), jos hänen osaamisensa vastaa tutkinto-ohjelman tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteita.

Tunnistamisprosessin lähtökohtana on opiskelijan aktiivinen rooli. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin, suunnittelee itsearvioinnin pohjalta, mitä osaamista hän pyrkii saamaan tunnistetuksi, hakee tunnistamista ja antaa osaamisestaan tarvittavat näytöt.

OT-prosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen. Tutkintosäännön mukaisesti opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka hyväksyy joko koulutuspäällikkö tai muu tehtävään valtuutettu henkilö. Hopsia päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukeminen tarkoittaa opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa tai opintojaksoa. Hankittu osaaminen todennetaan ja hyväksiluetaan pääsääntöisesti todistuksella tai muulla dokumentilla.

Hyväksilukeminen voi olla opintojen korvaamista tai opintoihin sisällyttämistä.

Korvaamisessa tutkinto-ohjelman opintoja korvataan muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla.

Sisällyttämisessä muualla suoritettuja opintoja liitetään osaksi tutkintoa esimerkiksi vaihtoehtoisina tai vapaasti valittavina opintoina.

Hyväksilukemisella voi olla vaikutuksia opiskelijan saamaan opintotukeen. Hyväksi luettuja aiempia opintoja ei oteta huomioon Kelan opintojen edistymisen seurannassa.

Opinnollistaminen

Opinnollistamisesta puhutaan silloin, kun opiskelija esittää opintojen aikaisessa työssäkäymisessä hankkimaansa osaamista opintojakson suorittamiseksi. Se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. 

Opinnollistamisesta voidaan puhua myös silloin, kun osa opintojaksosta tai koko opintojakso toteutetaan TKI-hankkeen asiakastyönä tai projektina.

Osaamisen näyttö

Osaamisen näyttö on aikaisemmin ja/tai opinnollistamalla hankitun osaamisen tunnustamisen työväline. Se voi olla todistuksen lisäksi esim. tentti, kirjallinen tehtävä, portfolio, haastattelu, työnäyte, osaamispäiväkirja, osaamisen kuvaus tai erilaiset dokumentit.

SeAMKissa järjestetään myös erillisiä näyttöpäiviä, jolloin aikaisemmin hankittua osaamista voidaan näyttää myös ryhmämuotoisilla näyttötehtävillä. Katso kohdasta Näytöt.

Saavutettavuusseloste