Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Osaamisen tunnustamisen ohjeet: Henkilökunnalle

Tietoa osaamisen tunnustamisesta SeAMKissa

Ohjeet henkilökunnalle

Henkilöstön tulee tuntea osaamisen tunnustamisen prosessi ja mitä rooleja siihen kuuluu pystyäkseen ohjaamaan opiskelijaa toimimaan oikein. Onnistunut OT-prosessi edellyttää selkeitä osaamisperustaisia opetussuunnitelmia ja suunnitelmallista tiedottamista.

Tutustu myös mahdollisiin oman yksikkösi OT-ohjeisiin:

SeAMK Ruoka
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri 
SeAMK Sosiaali- ja terveysala 
SeAMK Tekniikka 

OT-prosessin tehtävät eri toimijoille

OT-yhteyshenkilö

 • Osallistuu osaamisen tunnustamisesta tiedottamiseen prosessin mukaisesti.

 • Vastaanottaa sähköisen hakemuksen ja tarkistaa hakemuksen tiedot.

 • Tarkistaa, onko opiskelijalle myönnetty hyväksiluku aiemmin kyseisellä osaamisella.

 • Konsultoi tarvittaessa opintojakson opettajaa tai vie hakemuksen OT-tiimiin ja tekee esityksen osaamisen tunnustamisesta.

 • Kirjaa perustelut, mihin osaamiseen hyväksytty päätös perustuu sekä osasuorituksen laajuuden, vastaanottavan opettajan tiedot ja suoritettavat näytöt, tentit tai muut suoritusmerkintää edellyttävät tehtävät.

 • Siirtää hakemuksen koulutuspäällikölle päätettäväksi.

Opintojakson opettaja

 • Informoi OT-käytännöistä opintojakson ensimmäisellä tunnilla.

 • Tekee tarvittaessa esityksen osaamisen tunnustamisesta ja/tai määrittelee vaadittavan näytön. Näyttöjä voivat olla esim. portfolio, oppimistehtävä ja työnäyte.

 • Mikäli opintojakso hyväksytään osittain, merkitsee arvioinnin, kun vaadittavat näytöt tms. on suoritettu.

Koulutuspäällikkö

 • Huolehtii opintojakson osaamistavoitteiden osaamisperustaisesta kuvaamisesta opetussuunnitelmassa.

 • Tekee päätöksen OT-yhteyshenkilön valmistelemasta esityksestä. Kielteinen päätös on aina perusteltava.

 • Siirtää hakemuksen opintosihteerille kirjattavaksi.

Opintosihteeri

 • Kirjaa päätöksenmukaiset merkinnät Peppiin opiskelijan tietoihin.

Mitä voi ja mitä ei voi hyväksilukea

Opintoja joita ei voi hyväksilukea aiemmin hankitulla osaamisella

 • Opinnäytetyötä ei voi pääsääntöisesti hyväksilukea aiemmin tehdyllä opinnäytetyöllä. Mahdolliset poikkeukset on kerrottu yksiköiden tarkentavissa OT-ohjeissa.
 • Opinnäytetyöhön liittyvää kypsyysnäytettä ei voi hyväksilukea.

Näissä tilanteissa osaamisen tunnustamista ei tarvitse hakea:

 • Jos suoritat Joustavan opiskeluoikeuden opintoja (JOO-opinnot) Vaasan ammattikorkeakoulussa, sinun ei tarvitse hakea näiden opintojen tunnustamista. Ne kirjataan opintorekisteriisi opiskelijapalveluihin toimittamasi opintosuoritusotteen perusteella.
 • Jos olet siirto-opiskelija, avoimen AMK:n polkuopiskelija tai sinulla on huomattavan paljon aiemmin hankittua osaamista, sinun ei tarvitse hakea osaamisen tunnustamista. Siihen liittyvät asiat käydään läpi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (hops) laadittaessa

Osaamisen näytössä huomioon otettavaa

Opintojakson ydinasioiden tunnistaminen on oleellista, kun suunnitellaan osaamisen näyttötapaa. Osaamisen tulee ilmetä näytössä riittävän monipuolisesti.

Onnistunut näyttö edellyttää hyvää tiedottamista näytön vaatimuksista ja merkityksestä sekä selkeitä ohjeita. Ennakkomateriaalien tulee olla hyvissä ajoin opiskelijoilla, jotta he ehtivät valmistautumaan näyttöön.

Yhteistyö saman alan opettajien kanssa on välttämätöntä näyttöjen tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Työelämän vaatimuksiin vastaaminen edellyttää yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Myös esteettömyys on otettava huomioon näytöjä järjestettäessä (mm. oppimisvaikeudet).

Arviointimenetelmien tulee olla vaihtelevia, jotta näyttö mittaisi luotettavasti osaamista. Myös vertaisryhmän arviointi on hyvä ottaa huomioon näytön arvioinnissa.

OT-prosessikaavio

Osaamisen tunnistamisen prosessi.

Saavutettavuusseloste