Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Osaamisen tunnustamisen ohjeet: Opiskelijalle

Tietoa osaamisen tunnustamisesta SeAMKissa

Osaamisen tunnustamisen eteneminen

Osaamisen tunnustamisen eteneminen.

Ohjeet opiskelijalle

 • Osaamisen tunnustamista haetaan ennen opintojakson opetuksen alkamista. Jos olet siirto-opiskelija, avoimen AMK:n polkuopiskelija tai sinulla on huomattavan paljon aiemmin hankittua osaamista, sinun ei tarvitse hakea osaamisen tunnustamista. Siihen liittyvät asiat käydään läpi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (hops) laadittaessa.

 • Ota selvää OT-käytännöstä ja aikataulusta. Kysy tarvittaessa neuvoa OT-yhteyshenkilöltä.

 • Tutustu omaan opetussuunnitelmaasi.

 • Arvioi osaamistasi suhteessa opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin sekä tutustu opintojakson arviointikriteereihin. 

 • Mikäli haluat hakea osaamisesi tunnustamista, kokoa asiakirjat/dokumentit osaamisestasi sähköiseen muotoon ja täytä  OT-hakemus. Hakemuksessa kuvaat osaamistasi.

 • Viimeistään viikon kuluessa saat SeAMKin sähköpostiisi tiedon siitä, meneekö hakemuksesi käsittelyyn.

 • Päätös osaamisen tunnustamisesta annetaan kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä SeAMKin sähköpostiisi.

  • Mikäli opintojakso hyväksytään kokonaan, arviointi kirjataan opintorekisteriin kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta.

  • Mikäli opintojakso hyväksytään osittain, saat päätöksessä ohjeet vaadittavien suoritusten tai näyttöjen antamisesta.

 • Hyväksilukua koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä koulutuspäälliköltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada päätös tietoonsa. Opiskelija, joka on tyytymätön oikaisupyyntöänsä seuranneeseen päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä kirjallisen tiedon. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa hallinto-oikeudelle.

Hakeminen

Opintotuki OT-opinnoissa

Osaamisen tunnustaminen vaikuttaa joissakin tapauksissa opintotuen saamiseen. Opintotuen edistymisen seurannassa aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ei tuota opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä.

Mikäli osaaminen tunnustetaan näytön avulla esim. esittämällä portfolio tai työnäyte, se tuottaa opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia opintopisteitä.

Mitä voi ja mitä ei voi hyväksilukea

Opintoja joita ei voi hyväksilukea aiemmin hankitulla osaamisella

 • Opinnäytetyötä ei voi pääsääntöisesti hyväksilukea aiemmin tehdyllä opinnäytetyöllä. Mahdolliset poikkeukset on kerrottu yksiköiden tarkentavissa OT-ohjeissa.
 • Opinnäytetyöhön liittyvää kypsyysnäytettä ei voi hyväksilukea.

Näissä tilanteissa osaamisen tunnustamista ei tarvitse hakea:

 • Jos suoritat Joustavan opiskeluoikeuden opintoja (JOO-opinnot) Vaasan ammattikorkeakoulussa, sinun ei tarvitse hakea näiden opintojen tunnustamista. Ne kirjataan opintorekisteriisi opiskelijapalveluihin toimittamasi opintosuoritusotteen perusteella.
 • Jos olet siirto-opiskelija, avoimen AMK:n polkuopiskelija tai sinulla on huomattavan paljon aiemmin hankittua osaamista, sinun ei tarvitse hakea osaamisen tunnustamista. Siihen liittyvät asiat käydään läpi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (hops) laadittaessa

Saavutettavuusseloste