Siirry pääsisältöön
Go to home page

Opintojen ohjaus SeAMKissa: Opintojen ohjaus ja neuvonta

Tietoa opintojen ohjauksesta SeAMKissa

Tutkinto-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja neuvonta

Näitä ohjeita sovelletaan myös avoimen AMKin polkuopiskelijoihin.

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan suunnitelma siitä, miten hän suorittaa opinnot. Opiskelijan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma eli ops on henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjana. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman hyväksyy tutkinto-ohjelman nimeämä henkilö.

Hopsin avulla on mahdollista valita itselleen tärkeitä ja mielenkiintoisia opintoja. Tämän täytyy kuitenkin tapahtua niin, että tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman tavoitteet täyttyvät. Opintojen henkilökohtaistamisen mahdollisuudet ovat erilaisia eri tutkinto-ohjelmissa. Tietyissä tutkinto-ohjelmissa henkilökohtaistamista voi tehdä paljonkin, osassa tutkinto-ohjelmia se on rajoitetumpaa.

Ohjausta ja neuvoja henkilökohtaisen opetussuunnitelman tekoon saa opintojen alussa ja opintojen aikana mm. opinto-ohjaajalta ja ryhmänohjaajalta.

Opintojen ohjaus eri vaiheissa

Ennen opintoja

Jo ennen opiskelijaksi hakeutumista opiskelija voi olla yhteydessä koulutuspäällikköön tai opinto-ohjaajaan, mikäli hän haluaa tietää lisää koulutuksen sisällöstä ja toteutustavoista. Yleiseen hakukelpoisuuteen ja hakemiseen liittyviin kysymyksiin vastaa hakijapalvelut (linkki) Opinto-ohjaaja vastaa tarvittaessa myös valintakokeisiin liittyviin kysymyksiin.

Opiskelijavalinnan jälkeen joissakin tutkinto-ohjelmissa (esimerkiksi monimuotototeutuksissa) koulutuspäällikkö tai opinto-ohjaaja on yhteydessä opiskelijoihin jo ennen opintojen alkua. Opintoihin liittyvistä erityiskysymyksistä (esim. aiemmat korkeakouluopinnot, opetuksen erityisjärjestelyt) voi keskustella opinto-ohjaajan kanssa jo ennen opintojen aloitusta.

Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä opiskelija ilmoittautuu joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Opintojen aloittamista voi siirtää ilmoittautumalla poissaolevaksi vain ammattikorkeakoululaissa mainituilla perusteilla. Lisätietoja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnoista ja opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Aloittava opiskelija saa ohjeet digistarttipaketin suorittamiseen samalla kun saa tunnukset (käyttäjätunnuksen ja salasanan) SeAMKin tietojärjestelmiin. Näitä tietojärjestelmiä ovat mm. intra, sähköposti, Peppi ja Moodle. Digistarttipaketti auttaa alkuun eri järjestelmien käyttämisessä. Järjestelmiä käytetään koko opiskelun ajan.

 

Opintojen alussa

Opintojen alussa ohjauksen tavoitteena on perehdyttää ja sitouttaa opiskelijat opiskeluun ja opiskelukäytänteisiin SeAMKissa. Opiskelijat tutustuvat ohjauspalveluihin, tutkinnon sisältöön ja rakenteeseen sekä opinto-ohjaajan, koulutuspäällikön että tutor-opiskelijoiden avulla. Tutor-opiskelijat ja korkeakoulupastori avustavat ryhmäyttämisessä. SeAMKissa uudet päivätoteutuksen opiskelijat aloittavat opintonsa yhteisellä orientaatiopäivällä. SeAMKissa on koottu uusia opiskelijoita koskevat ohjeet Uuden opiskelijan oppaaseen. Opas löytyy osoitteesta https://epedufi.sharepoint.com/sites/SeAMK-Students/SitePages/Opiskelua-ohjaavat-saannot.aspx

Opintojen ohjaukseen kytkeytyvillä opintojaksoilla opiskelija saa säännöllisesti ohjausta niin opiskeluun kuin uraohjaukseenkin liittyen. Lisäohjausta opiskelija saa henkilökohtaisissa keskusteluissa ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai koulutuspäällikön kanssa. Tavoitteena on edistää henkilökohtaista ammatillista kehittymistä ja tukea ja edistää opintojen sujumista. Uraohjaus on vahvasti läsnä opintojen ohjauksessa koko opintojen ajan.

 

Opintojen edetessä

Jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) Pepissä. Peppi on järjestelmä, jossa opiskelija voi muun muassa suunnitella opintojaan ja seurata niiden edistymistä. Opintojen aikana opiskelija käy henkilökohtaisia keskusteluja opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan kanssa, tarvittaessa myös koulutuspäällikön kanssa. Keskustelussa käydään läpi aiempia opintoja, opiskelun etenemiseen vaikuttavia asioita ja urasuunnitelmia. Tavoitteena on mahdollisimman sujuva opintojen eteneminen.

Opintojen aikana käydään läpi myös jatkokoulutusmahdollisuuksia ja tutustutaan alaan paremmin. Mikäli opinnot eivät syystä tai toisesta etene suunnitellulla tavalla, opinto-ohjaajan kanssa tehdään uusi HOPS, joka sopii paremmin muuttuneeseen tilanteeseen. Opinto-ohjaajan ja muiden ohjausta antavien palvelut (henkilökohtainen ohjaus ja ryhmäohjaus) ovat käytettävissä koko opiskeluajan.

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen (OT) tarkoittaa virallisen hyväksynnän antamista opiskelijan osaamiselle. Opiskelija on voinut hankkia osaamistaan ennen opintoja tai opintojen aikana ja osaaminen on voitu hankkia missä tahansa. Ennen osaamisen tunnustamista osaaminen pitää tunnistaa. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisensa hyväksilukemista (tunnustamista), jos hänen osaamisensa vastaa tutkinto-ohjelman tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteita. Osaamisen tunnustamisen ohjeet löytyvät Osaamisen tunnustamisen ohjeesta

Opinnollistaminen

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa kehittää osaamista suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Tällöin tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä, jossa opintojakson tavoitteet täyttyvät.

Opinnollistamisen ohjeet

Saavutettavuus ja esteettömyyden huomioiminen

Saavutettavuudella tarkoitetaan kaikkien opiskelijoiden opiskelun mahdollistamista. Digitaalisen materiaalin tulee olla kaikkien saatavilla.

Opintojen ohjauksen yksi osa-alue on esteettömän opiskelun huomioiminen. Tällä tarkoitetaan erilaisten opiskelijoiden oppimisen mahdollistamista. Esteettömistä oppimisympäristöistä ja eri tukimuodoista on tietoa esteettömän opiskelun suunnitelmassa, joka löytyy intran sivuilta.

Opinto-ohjaajat toimivat esteettömyysasioiden yhteyshenkilöinä. Opiskelija voi ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos hän tarvitsee erityisjärjestelyjä opetuksessa tai jos hänellä on esimerkiksi lukitodistus. Opiskelija voi olla myös suoraan yhteydessä kyseisen opintojakson opettajaan.

Jos opettaja ei tiedä kuinka edetä erilaisen oppijan opiskelujärjestelyissä, voi ottaa yhteyttä ammatilliseen erityisopettajaan Pia-Mari Riihilahteen tai Päivi Uittiin.

Saavutettavuusseloste