Siirry pääsisältöön
Go to home page

Opintojen ohjaus SeAMKissa: Urasuunnittelun tuki

Tietoa opintojen ohjauksesta SeAMKissa

Uraohjaus ja omien vahvuuksien tunnistaminen

Opiskelijan ammatillinen kasvu ja omien vahvuuksien tunnistaminen on osa uraohjausta. Itsetuntemuksen lisäksi uraohjaukseen kuuluu työelämän tuntemus ja työnhakutaidot.

Tärkeää on tunnistaa omien valintojensa merkitys, mitä valinnaisia opintojaksoja on valinnut, minkä suuntautumisvaihtoehdon on valinnut, minkä alan on valinnut ja mitä vaihtoehtoja on oman alan sisällä. Uraohjausta tapahtuu monimuotoisesti läpi opintojen. Se antaa valmiuksia siirtyä työelämään sekä ohjaa kohti elinikäistä oppimista.

Yrittäjäksi kasvaminen

Yrittäjyydestä kiinnostunut opiskelija saa tukea ja työkaluja yritysideansa kehittämiseen ja yrityksen perustamiseen. Lisätietoja yrittäjyydestä tulee säännöllisesti opintojen aikana.

Y-Zonen Business Hubissa opiskelija voi kehittää omaa yritysideaansa ja testata valmiuksiaan yrittäjänä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma ja hän saa henkilökohtaista sparrausta ja tukea juuri niihin asioihin, joihin hän tukea tarvitsee. Y-Zonen Business Hub voi olla osa opiskelijan opintoja.

Lisätietoja yrittäjyydestä kiinnostuneelle antaa osuuskuntakoordinaattori Elina Ojala (elina.ojala(at)seamk.fi)

Yrittäjyyteen liittyvistä palveluista ja opinnoista  löytyy Y-Zonen verkkosivuita.

Mentorointi

SeAMK mentorointiohjelma tukee opiskelijaa siirryttäessä opinnoista työelämään, neuvoo urakehityksessä, edistää työelämäverkostoitumista sekä antaa opiskelijoille käytännön tietoa alastaan. Mentorointiohjelma on tarkoitettu opiskelujen loppuvaiheeseen.

Mentorointiohjelmaan haetaan syksyisin. Mentorointiohjelman kautta opiskelijat saavat oman työelämässä toimivan mentorin, jonka kanssa voi keskustella työelämästä ja sen vaatimuksista ja miettiä omia taitojaan. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden ja tapaamisia opiskelijan ja mentorin välillä on noin kerran kuukaudessa. Mentorointiohjelma kuuluu vvo-opintoihin ja siitä on mahdollista saada max. 2 opintopistettä opintopäiväkirjaa vastaan. Linkki ohjelmaan löytyy intrasta.

Alumnitoiminta

Alumni on SeAMKista valmistunut opiskelija ja alumneille järjestetään erilaista toimintaa. Alumnit voivat toimia muun muassa asiantuntijavieraina ja mentoreina. Alumnien työllistymistä seurataan valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kerran valmistumisen jälkeen.

Saavutettavuusseloste