Siirry pääsisältöön
Go to home page

Opintojen ohjaus SeAMKissa: Etusivu

Tietoa opintojen ohjauksesta SeAMKissa

Sisältö

Etusivu

 • Opintojen ohjaus
 • Opintojen suunnittelu
  • Opiskeluoikeus ja opiskelijaksi ilmoittautuminen
  • Opintojaksoille ilmoittautuminen
  • Opintojen hyväksilukeminen ja osaamisen tunnustaminen
  • Vapaasti valittavien opintojen suorittaminen
 • Arvot
 • Kohderyhmät
 • Ohjauksen välineet
 • Opintojen ohjauksen seuranta ja kehittäminen
 • Muut ohjeet ja oppaat

Toimijat ja organisoituminen

 • Yleistä
 • Opintojen ohjaus 
  • Opintojakson opettaja
  • Opinto-ohjaaja
  • Ryhmänohjaaja
  • Koulutuspäällikkö
  • Avoin AMK-yhteyshenkilö
 • Opiskelijakunnan toimijat
  • Opiskelijatutorit
  • Häirintäyhdyshenkilö
  Hyvinvointipalvelut
  • Opiskelijaterveydenhuolto
  • Korkeakoulupastori
  • Ohjaus päihdeasioissa
 • SeAMK Tukipalvelut
  • SeAMK Opiskelijapalvelut
  • SeAMK Kirjasto
  • Ammatillinen erityisopettaja ja nepsy valmentaja
  • Jelppari
  • Urheiluakatemia
  • SeAMKin kansainvälisen opetuksen palvelut

Opintojen ohjaus ja neuvonta

 • Tutkinto-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja neuvonta
 • HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • Opintojen ohjaus eri vaiheissa
  • Ennen opintoja
  • Opintojen alussa
  • Opintojen jatkuessa
 • Osaamisen tunnustaminen
 • Opinnollistaminen
 • Saavutettavuus ja esteettömyyden huomioiminen

Urasuunnittelun tuki

 • Uraohjaus ja omien vahvuuksien tunnistaminen
 • Yrittäjäksi kasvaminen
 • Mentorointi
 • Alumnitoiminta

Kansainvälisen opiskelun ohjaus ja neuvonta

 • Vaihtojakso ulkomailla
 • Harjoittelu ulkomailla
 • Kaksoistutkinnot

Harjoittelun tuki

 • Harjoittelukäytänteet

Opinto-ohjaajat

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa koulutuksen, tavoitteiden saavuttamisessa, ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä valinnoissa ja urasuunnittelussa. Opintojen ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa myös osaamisen tunnustamisen prosessissa, opintojen etenemisessä sekä myös mahdollisissa opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Ohjaus- ja neuvontapalveluja annetaan opintojen kaikissa vaiheissa. Opiskelijan oma aktiivisuus ja halu saada ohjausta on keskeistä.

Opintojen ohjaus on opiskelijalähtöistä toimintaa, jossa otetaan huomioon opiskelijoiden yksilölliset erot. Opintojen ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tuetaan opiskelijan sitoutumista opintoihin ja opintojen sujuvaa edistymistä. Lisäksi opintojen ohjauksella ehkäistään opiskeluvaikeuksia ja opintojen keskeyttämistä.

Opintojen ohjaus sisältää ohjauksen ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen päättyessä.

Opintojen suunnittelu

Opiskeluoikeus ja opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskeluoikeusaika on pohjana opintojen suunnittelulle ja se on 210 opintopisteen tutkinnossa 3,5 vuotta ja 240 opintopisteen tutkinnossa 4 vuotta. Tutkinnon suorittamisen enimmäisaika on yhden vuoden opiskeluoikeusaikaa pidempi. Opiskelija voi hakea lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen (maksullinen) ennen enimmäisajan päättymistä, mikäli suoritettavat opinnot voidaan suorittaa loppuun yhdessä lukuvuodessa. Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli ei ole valmistunut opiskeluoikeusaikana.

Tutkinto-opiskelija ilmoittautuu joka lukuvuosi läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi Peppi-järjestelmässä. Ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. Saadakseen opiskeluoikeutensa takaisin opiskelija voi hakea ilmoittautumisen uudelleenkirjaamista (maksullinen). Lisätietoja tästä on osoitteessa: https://epedufi.sharepoint.com/sites/SeAMK-Students/SitePages/Ilmoittautuminen_tutkinto.aspx

 

Opintojaksoille ilmoittautuminen 

Opiskelijat ilmoittautuvat kaikille opintojaksoille Pepissä. Ilmoittautuminen on tärkeää, koska ilman ilmoittautumista opintojakson suorittaminen ja arviointi ei ole mahdollista. Ilmoittautumisohje löytyy opiskelijan Peppi-ohjeesta.

 

Opintojen hyväksilukeminen ja osaamisen tunnustaminen

Opiskelija voi hyväksilukea tutkintoonsa osaamistaan jonka hän on hankkinut ennen opintoja tai niiden aikana. Osaaminen voi olla opintoja, harjoittelua, työkokemusta tai muuta osaaamista.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa tutkintonnon tai opintojakson osaamistavoitteisiin, suunnittelee itsearvioinnin pohjalta, mitä osaamista hän pyrkii saamaan tunnistetuksi, hakee tunnistamista ja antaa osaamisestaan tarvittavat näytöt.

Osaamisen tunnustamisen ohjeet

 

Vapaasti valittavien opintojen suorittaminen

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat yksilöllisen mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita:

 • oman tai muun tutkinto-ohjelman valinnaisista opinnoista
 • toisen ammattikorkeakoulun, yliopiston tai korkeakoulun tarjonnasta

Lisätietoja löydät osoitteesta: https://epedufi.sharepoint.com/sites/SeAMK-Students/SitePages/Vapaasti-valittavat-opinnot-tutkinto.aspx

Arvot

Opintojen ohjauksen periaatteita ovat:

Yksilöllisyys. Opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa opintojen ohjausta opiskelun eri vaiheissa. 

Luottamuksellisuus. Opintojen ohjaus perustuu luottamukselliseen suhteeseen opiskelijan ja opinto-ohjaajan välillä.

Ammatillisuus. Opinto-ohjaus on ammattitaitoisesti toteutettua ja tilanteen huomioivaa. 

Tuloksellisuus. Opintojen ohjaus edistää opiskelijan opintoja ja auttaa opiskelun ongelmatilanteissa eteenpäin.

Ohjausta on saatavilla opintojen kaikissa vaiheissa, sen tulee olla riittävää ja tarpeenmukaista.

Kohderyhmät

Opintojen ohjausta saavat tutkinto-opiskelijat. Avoimen AMK:n opiskelijat ja erikoistumiskoulutusten opiskelijat saavat ohjausta valitsemiinsa opintoihin. Vaihto-opiskelijat saavat ohjausta opintoihinsa kansainvälisen opetuksen palveluista.

Ohjauksen välineet

Opintojen ohjauksen ja seurannan välineinä toimivat mm. opetussuunnitelma, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), opintorekisteri, palautejärjestelmät, keskustelut ja opintojen edistymisen seuranta. Menetelmiä kehitetään palautteiden perusteella.

Opinto-ohjauksen seuranta ja kehittäminen

Opintojen ohjausta kehitetään koko ajan ja sen tuloksellisuutta seurataan erilaisin mittarein. 

 • Valmistuneiden kysely (jokavuotinen valtakunnallinen kysely)
 • Opiskelijabarometri (joka kolmas vuosi jo 20 vuoden ajan)
 • Opiskelijafoorumit tutkinto-ohjelmissa

Saavutettavuusseloste