Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit

Tämä opas sisältää tietoa avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista.

Suunnittele

 • Oppimateriaalien suunnittelussa on tärkeää, että
  • oppimateriaalin sisällön luotettavuus ja muut laadun osatekijät otetaan huomioon avoimuuden ohella
  • kunnioitetaan tekijänoikeuksia, tietosuojaa ja eettisiä periaatteita
  • otetaan huomioon saavutettavuus ja soveltuminen monenlaisille oppijoille.
    
 • Kun suunnittelet oppimateriaalia, mieti kannattaako sitä jakaa vapaasti. Hyödyttäiskö se oppijoita ja tukisiko se paikasta ja ajasta riippumatonta oppimista. Voisiko opimateriaalistasi olla hyötyä muille opettajille? Voisiko joku mahdollisesti kehittää sitä eteenpäin? Entä, löydätkö jotain sellaista avointa oppimateriaalia, jota voit itse hyödyntää oman materiaalisi pohjana?
   
 • Mieti jo sunnitteluvaiheessa, missä, miten ja millaisilla käyttöehdoilla oppimateriaali avataan. Mikäli oppimateriaalin tekemiseen osallistuu useampi tekijä, on oppimateriaalien tekijänoikeuksista ja avaamisesta sovittava kaikkien tekijöiden kesken hyvissä ajoin.
   
 • Koska avoimia oppimateriaalityyppejä on paljon, myös niiden tekemisessä käytettäviä työkaluja on paljon. Mieti, mitä työkaluluja tarvitaan, ovatko ne käytettävissäsi ja saatko niiden käyttöön tarvittaessa tukea. Tarvittavat työkalut ovat erilaisia riippuen esimerkiksi siitä teetkö tekstipohjaista materiaalia, videoita vai kokonaisia verkkokursseja.

 • Oppimateriaalien tekijänoikeuksiin, lisensointiin, laatuun ja saavutettavuuteen on saatavana kansallista ohjeistusta. Ohjeet löytyvät kootusti Avointiede.fi -sivustolta ja tämän oppaan ohjeistus perustuu niihin.

 • Avointen oppimateriaalien tulee olla pedagogisesti mielekkäitä kokonaisuuksia. Oppimateriaalien laatimista ohjaavat ja tukevat myös

Huolehdi laadusta

 • Avointen oppimateriaalien kansallinen suositus tukee oppimateriaalin laadun arviointia erityisesti avoimuuden näkökulmasta.
 • Oppimateriaalien arvioinnin tarkistuslista auttaa oppimateriaalin tekijää luomaan laadukkaita materiaaleja ja niiden käyttäjää arvioimaan laatua.
 • Ohjeistus määrittelee avointen oppimateriaalien laadulle viisi eri kriteeriä:

1)  Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa.

2) Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa.

3) Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä.

4) Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin.

5) Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.
 

 • Hyödynnä laadun arvioinnissa mahdollisuuksien mukaan vertaisarviointia.
   
 • Käytä alla olevaa työkalua oppimateriaalin laadun arviointiin. Työkalussa on kuvattu tarkemmin edellä mainittujen viiden laatukriteerin osatekijät. Kriteeristön avulla voit arvioida täytyykö tietty laadun osatekijä oppimateriaalissa perustason, kehittyneen tason vai edistyneen tason mukaisesti.

Varmista saavutettavuus

 • Avoin oppimateriaali on saavutettavaa, kun sen sisällöt ovat selkeitä ja ymmärrettäviä ja kun sitä on teknisesti helppo käyttää niin verkkosivuilla kuin mobiilisovelluksissakin.
 • Saavutettavuus on hyvä huomioida jo oppimateriaalia suunniteltaessa ja sen toteutumista kannattaa arvoida myös oppimateriaalin varsinaisessa tekovaiheessa.
 • Varmistaaksesi saavutettavuuden
 • noudata SeAMKin saavutettavuusohjeita
 • arvioi saavutettavuutta Avoimen tieteen koordinaatiossa laaditun työkalun avulla
 • hyödynnä erilaisten  työvälineiden ja ympäristöjen saavutettavuusominaisuuksia
 • ilmoita oppimateriaalin kuvailutiedossa, miten materiaalissa on huomiotu saavutettavuus. Avointen oppimateriaalien kirjaston tallennuslomakkeessa on tätähbn valmiita vaihtoehtoja.
 • pyydä palautetta ja kehitä materiaalia sen perusteella
   
 • Alla oleva työkalu ja ESOK.fi -ohjeistus auttavat saavutettavuuden toteuttamisessa.

Huomioi ja sovi tekijänoikeudet

 • Avoimen oppimisen ja avointen oppimateriaalien kehittämisessä ja hyödyntämisessä kunnioitetaan tekijänoikeuksia ja muita asiaan kuuluvia oikeuksia.
 • Tekijänoikeussuojaa saa mikä tahansa teos, joka on ylittänyt niin sanotun teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Tekijänoikeus muodostuu teoksen tekijälle: https://tekijanoikeus.fi/tekijanoikeus/syntyminen/  
 • Valokuvia, teosten esityksiä (esimerkiksi luentoja), äänitteitä, videotallenteita, luetteloita, tietokantoja sekä TV- ja radiosignaaleja suojaa lähioikeus. Lähioikeuden lisäksi näillä kaikilla voi olla myös tekijänoikeus, jos ne ylittävät teoskynnyksen. Lähioikeus ja mahdollinen tekijänoikeus muodostuvat näissä tapauksessa tuottajalle, joka voi olla oppilaitos.
 • Tekijöiden nimet on ilmoitettava tekijänoikeuslain ja avoimen lisenssin edellyttämällä tavalla. Henkilöiden kuvien käyttöön on hankittava suostumus.

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio & Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2020). Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus: Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaus 1, Oppimateriaalien avoin saatavuus (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 14:2020). Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995381 CC BY 4.0

 • Suunnittele oppimateriaalin avaaminen etukäteen: missä, miten ja millaisilla käyttöehdoilla oppimateriaali tai sen osa avataan.
 • Voit avata vain sellaista materiaalia, jonka tekijä olet tai jonka olet saanut käyttöösi CC-lisenssillä tai jollakin muulla luvalla. joka salli yhtä laajan käytön kuin se lisenssi, jonka valitset avattavalle materiaalille. Jos esimerkiksi aiot avata oman materiaalisi CC BY -lisenssillä ja käytät muiden materiaalia kuvituksena, tulee materiaalisi kuvien olla lisensoitu CC BY -lisenssillä.
 • Oppimateriaalin avaamisesta lisensseillä päättää tekijä. Tekijällä on myös oikeus luovuttaa tekijänoikeudet työnantajaorganisaatiolle, ellei oikeuksista ole sovittu erikseen jo ennen oppimateriaalin laatimista.
 • Mikäli oppimateriaalilla on useampi kuin yksi tekijä, kaikilta tekijöiltä tarvitaan suostumus oppimateriaalin avaamiseen. Heti työskentelyn alussa kannattaa pohtia, miten oikeuksista sovitaan niin, että ne ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset jokaiselle materiaalin laatimiseen osallistuneelle. Yksi mahdollisuus on rinnakkaiset tekijänoikeudet – sopiminen kokonaisuudesta voi tukea jokaisen yksilöllistä käyttöä paremmin. Jos muokkausoikeutta ei ole sovittu, ei ole oikeutta muun kuin oman osan muokkaamisen ja käyttöön irrallaan muiden tuotoksista. Jos opettajat sopivat materiaalin avoimesta lisensoinnista esimerkiksi CC BY-SA -lisenssillä, he saavat samalla myös muokkausoikeudet koko materiaaliin.  
 • Merkitse käyttöluvan ehtona olevat tekijä- ja lähdetiedot. Esimerkiksi jokaisessa CC BY -lisensoidussa kuvassa on hyvä kertoa, miten kuvan tekijä- ja lähdetiedot tulee ilmoittaa.
 • Opiskelijoilta tulee saada lupa heidän tekemiensä materiaalien, kuten tekstien tai kuvien, käyttöön.
  • Kysy, haluaako opiskelija tulla mainituksi tekstinsä tai kuviensa tekijänä. Jos opiskelija ei halua tulla mainituksi tekijänä, mutta saat luvan käyttää materiaalia nimettömänä, poista nimet ja mahdolliset muut opiskelijoiden henkilötiedot.
  • Jos opiskelijoista on otettu kuvia, huomaa, että opiskelijan valokuva, video tai äänitallenne on opiskelijan henkilötieto, jonka käsittelyyn tarvitset käsittelyperusteen, kuten opiskelijan suostumuksen.
    
 • Minimoi henkilötietojen käsittely. Vältä henkilötietojen käyttöä, jos oppimateriaali on mahdollista toteuttaa ilman henkilötietoja. Jos käsittelet henkilötietoja, huolehdi rekisteröidyn informoinnista ja lain mukaisesta käsittelyperusteesta. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, voit suostumuslomakkeessa kertoa GDPR 12 artiklan edellyttämät tiedot, kuten:
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • tietojen säilytysaika
  • tietojen mahdollinen myöhempi käyttö
  • mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan
  • kuka on rekisterinpitäjä.
 • Jos oppimateriaalin tekijä päättää siirtää tekijänoikeuksia kokonaan tai osittain työnantajaorganisaatiolle, voidaan aineiston avaamisesta Creative Commons -lisenssillä sopia samalla. Jos työnantajalle myönnetään rinnakkaiset tekijänoikeudet, voi tekijä myös itsenäisesti päättää julkaista aineistojaan käyttämällä CC-lisenssejä itse.

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio & Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2020). Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus: Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaus 1, Oppimateriaalien avoin saatavuus (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 14:2020). Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995381 CC BY 4.0

Sopiminen organisaatioiden välisessä yhteistyössä

 

 • On hyvä sopia etukäteen oppimateriaalin avoimesta julkaisemisesta sekä siitä, missä avoin oppimateriaali julkaistaan (esimerkiksi missä palvelussa tai millä verkkosivuilla). Yhteisesti tuotetuissa oppimateriaaleissa avoin julkaiseminen edellyttää aina kaikkien tekijöiden suostumuksen.
 • Tekijänoikeus tekstiin tai kuviin syntyy sille yksittäiselle opettajalle, joka on tekstin kirjoittanut tai kuvat ottanut. Organisaatio voi sopia tekijänoikeudesta vain, jos organisaatiolle on ensin siirretty tekijänoikeus tai ainakin annettu käyttöoikeus ja oikeus myöntää aineistoon käyttölupia kolmannelle taholle. Jos aineisto CC-lisensoidaan, oikeuksien siirtäminen organisaatiolle ei ole tarpeen.
 • Oppimateriaalien päivittämiseen organisaatio tarvitsee myös oikeuden materiaalien muuttamiseen, minkä varmistaa esimerkiksi tarvittavat oikeudet myöntävä CC-lisenssi. Muutokset eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua ja ne on selkeästi ilmoitettava. Lisäksi alkuperäinen tekijä on aina ilmoitettava.
 • Kun organisaatiot yhteisesti tuottavat oppimateriaalia, on suunnittelussa huomioitava seuraavat asiat:
  • Jos laaditaan yhdessä materiaalia, josta ei ole erotettavissa itsenäisiä, eri osioiden tekijöiden tekijänoikeudellisesti suojattuja tuloksen osia, on tärkeää sopia oikeuksista yhteisesti laadittuun teokseen. Yhteisesti laadituissa oppimateriaaleissa avoin julkaiseminen edellyttää aina kaikkien tekijöiden suostumuksen.

  • Jos kukin osatekijä laatii itsenäisen, kokonaisuudesta erotettavan, tekijänoikeudellisesti suojatun osan kokonaisuudesta, tarvitaan kunkin osan tekijältä vähintäänkin riittävät käyttöoikeudet suhteessa sovittavan oppimateriaalin avaamisehtoihin, jotta kokonaisuutta voidaan käyttää aiottuun tarkoitukseen.

  • Oppimateriaalien avaamisesta on hyvä sopia hankekohtaisesti. Oppimateriaalien avaaminen takaa työnantajalle tarvittavat käyttöoikeudet niihin, joten tekijänoikeuksista sopiminen työsopimuksissa ei tässä tapauksessa ole tarpeellista.

  • Hankkeissa, joissa laaditaan avoimia oppimateriaaleja, tulee miettiä, käyttävätkö tekijät CC-lisenssejä materiaalin avaamiseen vai tarvitseeko oikeuksia siirtää tekijältä/tekijöiltä organisaatiolle. Kun tarkoitus on tuottaa avointa materiaalia, oikeuksien siirtäminen organisaatiolle ei ole tarpeen.

  • Ulkopuolista rahoitusta saaneissa hankkeissa on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että kaikkien hankkeeseen materiaalia tehneiden osalta aineisto on lisensoitu tarvittavat oikeudet myöntävällä CC-lisenssillä tai oikeudet tuloksiin on siirretty rahoituksen saajana olevalle organisaatiolle. Tämä koskee työntekijöitä, vierailijoita, opiskelijoita ja esimerkiksi työpajoihin osallistujia. Jos tekijänoikeuksia ei siirretä, tarvitaan kaikilta materiaalia tehneiden osalta riittävän laaja käyttölupa, jotta materiaalia voidaan käyttää aiottuun tarkoitukseen.
    

Sopimisen periaatteita
 

 • Jos hankkeessa on useita organisaatioita, sopivat organisaatiot hankkeen tulosten käytöstä ja immateriaalioikeuksien omistuksesta ja käytöstä. Kukin organisaatio on velvollinen sopimaan omien työntekijöidensä, opiskelijoidensa ja mahdollisten alihankkijoiden, vapaaehtoisten yms. kanssa, miten näiltä henkilöiltä siirretään tarvittavat oikeudet organisaatiolle niin laajasti, että organisaatioiden välillä solmitut sopimusvelvoitteet voidaan toteuttaa. Lisäksi on sovittava:
   
  • yhdessä tuotetun materiaalin muokkaus- ja päivitysoikeudet sekä vastuut
  • käyttöehdot, joilla materiaalit julkaistaan.
 • CC-lisenssin käyttö on mahdollista myös organisaatioiden yhdessä tuottamissa materiaaleissa. Sopimuksella sovitaan: ketkä avaavat, miten tekijät näkyvät ja mitä CC-lisenssiä käytetään.
 • Sopiminen organisaatioiden kesken voi tapahtua vain, jos oppimateriaalit on CC-lisensoitu tai riittävät oikeudet materiaaliin on muulla tavoin luovutettu organisaatiolle:
 • Opettajan ja työnantajaorganisaation välillä on hyvä sopia jo suunnitteluvaiheessa:
  • Saako organisaatio vain käyttöoikeudet vai myös muita oikeuksia
  • Mihin tarkoitukseen materiaalia käytetään
  • Jos oikeudet luovutetaan, miten pitkäksi aikaa ne luovutetaan
  • Mitä sovitaan mahdollisesta kaupallisesta käytöstä esimerkiksi täydennyskoulutuksessa
  • Mitä sovitaan materiaalin jakamisesta ja edelleen luovuttamisesta
  • Kenellä on oikeus muokata materiaalia.
    

Mistä olisi hyvä sopia?

 

 • Yhteistyön tarkoitus, tavoitteet ja toteutustavat
 • Oppimateriaalin käyttöehdot
 • Mahdollisista yhteisistä opintojaksoista:
  • miten yhteiset opintojaksot toteutetaan
  • kuka vastaa toteutuksesta
  • kuinka monta kertaa opintojakso toteutetaan ja kuinka usein (säännöllisyys).
 • Lisäksi sopimuksessa olisi sovittava, kenellä on oikeus tuloksiin, jos oppimateriaalien tuottamisprosessissa syntyy jotain uutta. Esimerkiksi uudet keksinnöt ja tavaramerkit kuuluvat muihin immateriaalioikeuksiin, kun taas Creative Commons -lisenssit koskevat ainoastaan tekijänoikeutta. Ellei muuta sovita, yhteisomistajuus tarkoittaa, että tulosten käytöstä sovitaan yhdessä.
 • Lisäksi olisi hyvä sopia materiaalien muokkaus- ja päivitysoikeudet:
  • Kuka saa muokata tai päivittää?
  • Kuka vastaa materiaalin ajantasaisuudesta?
  • Edellyttääkö materiaalin muokkaus toisen organisaation tai muun tahon hyväksyntää?
  • Kenellä on oikeus käyttää päivitettyä tai muokattua materiaalia?

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio & Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2020). Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus: Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaus 1, Oppimateriaalien avoin saatavuus (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 14:2020). Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995381 CC BY 4.0

 • Opiskelijan teoksissa tekijänoikeus on opiskelijan. Kuten muidenkin oppimateriaalin tekijöiden kanssa, myös opiskelijan kanssa on sovittava oppimateriaalin omistajuudesta, jos opiskelijan luoman sisällön osalta teoskynnys ylittyy.

 • Opiskelija voi luovuttaa omistajuuden korkeakoululle. Sopiminen olisi parasta tehdä suunnitteluvaiheessa ja viimeistään heti kurssin tai opintoprojektin alussa. Kurssin luonne ja immateriaalioikeuksia koskeva sopimuspohja on oltava opiskelijoiden tiedossa jo silloin, kun he ilmoittautuvat kurssille. Joka tapauksessa sopimus on tärkeä tehdä ennen materiaalin tekemistä, sillä opiskelijalla on oikeus myös estää itse laatimansa materiaalin käyttö ja avaaminen.

 • Jos useat opiskelijat ovat tehneet materiaalia yhdessä, tarvitaan sopimus käytöstä jokaisen opiskelijan osalta. On myös hyvä huomioida, että opiskelijan osallistuminen kurssille, jossa hän tekee materiaalia, ei saa edellyttää tekijänoikeuksien luovuttamista.

 • Opiskelija voi myös käyttää CC-lisenssiä oman materiaalinsa kohdalla, ellei muuta ole sopimuksella sovittu.

 • Opiskelija tekijänä on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, kun opiskelijan osuus ilmenee oppimateriaalissa. Opiskelijan kanssa sovitaan muokkaus- ja päivitysoikeudet sekä vastuut samoin, kuten muidenkin materiaalin tekijöiden kanssa.

 

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio & Tieteellisten seurain valtuuskunta. (2020). Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus: Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaus 1, Oppimateriaalien avoin saatavuus (Vastuullisen tieteen julkaisusarja 14:2020). Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995381 CC BY 4.0

Saavutettavuusseloste