Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit

Tämä opas sisältää tietoa avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista.

Mitä avoin oppiminen on?

 • Avoimen oppimisen tavoitteena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.
 • Avoin oppiminen edistää omalta osaltaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja tavoitteita.
 • Avointa oppimista voidaan edistää avoimilla oppimateriaaleilla ja avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä.  
 • Avoin oppiminen
  • lisää koulutuksellista tasa-arvoa
  • lisää materiaalien saatavuutta
  • edistää jatkuvaa oppimista
  • mahdollistaa opettajan ja tutkijan profiloitumisen laadukkaan oppimateriaalin tekijänä
  • tehostaa työtä ja lisää yhteistyömahdollisuuksia sekä organisaatioden sisällä että niiden välillä
    
 • Avoimen oppimisen tavoitteet on määritelty  kansallisessa Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksessa ja sitä tukevissa suosituksissa.
 • Avoin oppiminen tapahtuu usein digitaalista teknologiaa ja oppimateriaaleja hyödyntäen. Avoin oppiminen ei kuitenkaan ole vain digitalisaatioon perustuvaa. Tarkoituksena ei ole lähiopetuksen korvaaminen eikä lähiopetuksen merkitystä saa unohtaa oppimisen avoimuutta kehitettäessä. Tarkoituksena ei myöskään ole, että kaikki opetus avattaisiin, vaan esimerkiksi kaupallisen koulutuksen ja koulutusviennin edellytykset tulee turvata.  Digitalisaation avulla voidaan kuitenkin tehostaa, monipuolistaa ja lisätä vuorovaikutusta kaikenlaisessa opetuksessa.

Mitä ovat avoimet oppimateriaalit?

 • Avoimia oppimateriaaleja (Open Educational Resources, OERs) ovat eri muotoiset digitaaliset tai muut opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaalit, jotka on vapautettu public domainiin tai jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja edelleen jakamiseen olemattomin tai vähin rajoituksin (Tieteen termipankki).  
   
 • Avoin oppimateriaali on pedagogisesti mielekäs ja hyödynnettävissä oleva kokonaisuus.
   
 • Avoimia oppimateriaaleja voivat olla esimerkiksi kirjalliset materiaalit, kuvat, pelit, podcastit, videot, ohjelmat, data, mallinnukset, sanastot, demonstraatiot, oppimisaihiot ja kurssit. Tutkimusartikkeleita voidaan käyttää oppimateriaaleina, mutta avoimien oppimateriaalien linjauksessa tarkoitetaan oppimateriaaleilla ensisijaisesti muita kuin tutkimusjulkaisuja.
   
 • Avoin oppimateriaali on yleensä digitaalinen, mutta se voi olla esimerkiksi paperisessa muodossa. Muodon sijaan oleellista on oppimateriaalin avoin saatavuus ja mahdollisuus hyödyntää ja muokata sitä vapaasti.
   
 • Avoimien oppimateriaalien kansallisessa linjauksessa  korostetaan, että  
 •     oppimateriaalin sisällön luotettavuus ja muut laadun osatekijät on aina otettava huomioon avoimuuden ohella
 •     oppimateriaalien tekemisessä ja hyödyntämisessä kunnioitetaan tekijänoikeuksia, tietosuojaa ja eettisiä periaatteita
 •     laadinnassa on otettava huomioon saavutettavuus ja soveltuminen monenlaisille oppijoille
 •     oppimisen avoimuuden kehittämiseen tehtyä työtä arvostetaan meritoitumisessa ja työtehtävien suunnittelussa.

Mitä ovat avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt?

Avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä tarkoitetaan toimintatapoja, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään läpinäkyvää, jaettavaa ja jatkojalostettavaa.

Avoimuutta edustavia käytäntöjä ovat mm.

 • vertaisoppiminen - opiskelijat, opettajat, tutkijat, työelämä ja muu yhteiskunta
 • opiskelijoiden osallistaminen oppimispolkujensa suunnitteluun
 • oppilaitoksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • oman oppimisen suunnittelu räätälöimällä kokonaisuuden erilaisista opintojaksoista
 • opintojen kehittäminen oppijoilta saadun palautteen avulla
 • opetustarjonnan avaaminen laajalle yleisölle, esim. MOOCit, yleisöluennot, seminaarit, videot, podcastit
 • ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoille suunnatun opetuksen avaaminen muillekin
 • opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen avaaminen, esimerkiksi opetussuunnitelmat, ohjeistukset, kokemukset opetuksen toteutuksesta ja oppimisesta, opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvä osaamisen jakaminen organisaation sisällä ja niiden välillä (materiaalit, kokemukset, mentorointi, vertaisoppiminen)
 • avointen oppimateriaalien käyttö, jatkokehitys ja yhteiskehittely, esim. videot, podcastit, kirjalliset materiaalit

Saavutettavuusseloste