Skip to Main Content SEAMK Kirjasto - Library logo

Instructions for Master's Thesis

Bibliography of this Guide

Act on the Openness of Government Activities 621/1999. https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990621_20150907.pdf

Arene. (2020). Ethical guidelines for Thesis writing at universities of applied scienceshttps://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/ETHICAL%20RECOMMENDATIONS%20FOR%20THESIS%20WRITING%20AT%20UNIVERSITIES%20OF%20APPLIED%20SCIENCES_2020.pdf?_t=1578480382 

Art University Copyright Advice. (2012, January 5). Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu. https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=55353517

Finnish National Board on Research Integrity TENK (2013). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen Suomessa; God vetenskap praxis och handläggning av avvikelser från den I Finland; Good scientific practice and procedures for handling misconduct and fraud in science in Finland. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Finnish National Board on Research Integrity TENK. (21.1.2021). Etcical review in human sciences. https://tenk.fi/en/ethical-review/ethical-review-human-sciences

Finnish National Board on Research Integrity TENK (2023). The Finnish code of conduct for research integrity and procedures for handling alleged violations of research integrity in Finland (Publications of the Finnish National Board on Research Integrity TENK 4/2023). https://tenk.fi/sites/default/files/2023-05/RI_Guidelines_2023.pdf

IPR University Center. (n.d.). Operight. http://www.operight.fi/

Opetusministeriö. (2004). Opinnäytetöiden julkisuus (Opetusministeriön kirje 28.1.2004. Dnro 3/500/2004).

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. (2018, April 4). Toimitusjohtaja/Rehtori päätös 44/2018. Eettisen toimikunnan perustaminen. 

Seinäjoki University of Applied Sciences. (2022, May 16). Instructions for Written Work. https://seamk.libguides.com/instructionsforwrittenwork

Seinäjoki University of Applied Sciences. (2019, August 21). Degree Regulations of Seinäjoki Univrsity of Applied Sciences

Toikkanen, T. (2012, January 25). Opettajan tekijänoikeus. http://www.opettajantekijanoikeus.fi/

Universities of Applied Sciences Act 932/2014. https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2014/en20140932_20160563.pdf

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1438/2014. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141438

Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 481/2003. https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030481

 

Accessibility Statement