Skip to main content

Instructions for Bachelor's Thesis: Appendices and bibliography

Bibliography of this guide

A 12.6.2003/481. Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa.

A 18.12.2014/1129. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset. 2018. [Web pages]. Helsinki: Arene. [Ref. 7th May 2018]. Available at: http://www.arene.fi/fi/arene/uutisia/ammattikorkeakoulujen-opinnaytetoiden-eettiset-suositukset

Aurora. Undated. [Database]. Turun yliopisto. [Ref. 30th June 2015]. Available at: http://www.aurora-tietokanta.fi/

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä. Undated. [Web page]. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. [Ref. 28th June 2017]. Available at: http://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen Suomessa. 2012. God vetenskap praxis och handläggning av avvikelser från den I Finland. Good scientific practice and procedures for handling misconduct and fraud in science in Finland. [Online publication].  Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. [Ref. 6th July 2017]. Available at: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Kirjallisten töiden ohje. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. [Online publication]. [Ref. 30th June 2018]. Available at: https://seamk.libguides.com/KirjallistenToidenOhje

Kuula, A. 2011. Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2. uud. p. Tampere: Vastapaino.

L 21.5.1999/621. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

L 14.11.2014/932. Ammattikorkeakoululaki.

Mäkinen, O. 2006. Tutkimusetiikan ABC. Helsinki: Tammi.

Operight. Undated. [Web pages]. Helsinki: IPR University Center. [Ref. 30th June 2015]. Available at: http://www.operight.fi/

Opetusministeriö. 2004. Opinnäytetöiden julkisuus. Opetusministeriön kirje 28.1.2004. Dnro 3/500/2004.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. 4.4.2018. Toimitusjohtaja/Rehtori päätös 44/2018. Eettisen toimikunnan perustaminen. Unpublished.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö. Hyväksytty Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 31.10.2016. Voimaan 1.11.2016. [Online publication]. [Ref. 9th February 2017]. Available at: http://intra.seamk.fi/Tietoa-SeAMKista/Strategia,-saannot-ja-toiminta/Saannot-ja-strategiat

Suomen ylioppilaskuntien liitto. Undated. Apurahatietokanta. [Web pages]. [Ref 9th February 2017]. Available at: https://syl.fi/opiskelijalle/apurahatietokanta/

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu. Updated 5.1.2012. [Wiki]. Helsinki: Art University Copyright Advice. [Ref. 11th May 2015]. Available at: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=55353517

Toikkanen, T. Updated 25.1.2012. Opettajan tekijänoikeus. [Web pages]. [Ref. 27th January 2012]. Available at: http://www.opettajantekijanoikeus.fi/

Accessibility Statement