Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Avoimuuden periaatteet ja avoimen toimintakulttuurin kehittäminen

SeAMKin strategian 2020-2024 tavoitteena on

 • avoimen TKI-toiminnan toimintatapojen ja suomalaisen tutkimusyhteisön yhteisten linjausten noudattaminen sekä vastuullisten ja eettisten toimintatapojen osaamisen vahvistaminen

 • toimia avoimuuden suunnannäyttäjänä AMK-kentässä
   
 • SeAMK on sitoutunut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen ja sen mukaisesti
  • edistämään tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden
  • tukemaan ja kannustamaan organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä julistusta tukevien linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • osallistumaan aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi kansallisella tasolla.

Avoimuuden toteuttaminen SeAMKin TKI-toimintaohjeiden mukaisesti

 • TKI-toiminnan tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen. Pääsääntöisesti kaikki tutkimusaineistot, tulokset ja tuotokset ovat yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tulokset ja tuotokset perustuvat.
 • Avoimuudessa noudatetaan lainsäädäntöä,  hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita (TENK Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa), TKI-toimintaa koskevia rahoitusehtoja ja sopimuksia sekä SeAMKin ohjeita ja määräyksiä. Julkisella rahoituksella tehtyyn ja julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto ja julkaisut ovat lähtökohtaisesti aina avoimia. Tehdyt sopimukset, lainsäädäntö ja tutkimuseettiset periaatteet tulee kuitenkin ottaa huomioon, eikä SeAMKin etu saa vaarantua.
 • SeAMK tarjoaa aineistonhallinnan infrastruktuurin, jonne on mahdollista tallentaa ja kuvailla tutkimusaineistot yhteisten prosessien ja mallien mukaisesti. Tunnisteellisten aineistojen sekä luottamuksellisia ja arkaluontoisia tietoja sisältävien aineistojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava.
 • TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista tulee päättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sopimustutkimuksessa syntyneet tulokset kuuluvat SeAMKille siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö, rahoitusehdot tai hanketta koskevat sopimukset sitä edellyttävät (Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 369/2006).
 • Avoimuutta tuetaan aineiston hallintaa, käyttöä, saavutettavuutta ja hyödyntämistä tukevilla työkaluilla ja palveluilla sekä viestinnällä ja kouluttamisella. SeAMK huolehtii riittävästä asiantuntemuksesta sekä vastuuttamisesta. Mahdolliset tulosten ja aineistojen avaamisesta johtuvat kustannukset otetaan huomioon jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.
 • Jokainen SeAMKin TKI-toimija on vastuussa omalta osaltaan avoimen TKI-toiminnan toteutumisesta.
   

TKI-toiminnan prosessimalli

TKI-prosessin kaikissa vaiheissa voi toimia avoimutta edistävästi. Seuraava malli kuvaa niitä tekijöitä, joihin prosessin eri vaiheissa tulee avoimuuden toteutumisen näkökulmasta kiinnittää huomiota.


1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu, joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, SeAMKin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.

2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen, analysointi, tietoturva ja tietosuoja.

3. Tulosten hallinta: toimenpiteet hankkeen päätyttyä kuten aineistojen säilyttäminen,  meta- eli kuvailutietojen tietojen tallentaminen ja aineiston löytyvyyden varmistaminen.

4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: tutkimusaineiston (datan) avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely, dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, pysyvät tunnisteet ja lisensointi.

5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen

Lähde: Päällysaho, S. & Latvanen, J.
Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. @SeAMK 8.3.2017.

 

  

 

Avoimen TKI-toiminnan kehittäminen SeAMKissa

Avointa TKI-toimintaa on kehitetty  SeAMKissa systemaattisesti vuodesta 2015 lähtien. Työ alkoi SeAMKin koordinoimassa ”Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" - hankkeessa (2015-2016). Työ jatkuu edelleen SeAMKin koordinoidessa 11 ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston yhteistä OKM:n kärkihanketta "Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi".

 • Marraskuussa 2016 SeAMK palkittiin opetus- ja kulttuuriministeriön tunnustuspalkinnolla avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä.
 • OKMn vuonna 2019 toteuttamassa avointen toimintatapojen arvioinnissa SeAMK saavutti arviointiportaikon korkeimman tason. (Atlas of open science and research in Finland 2019)
 • SeAMKissa tuotetut julkaisut julkaistaan pääsääntöisesti avoimissa julkaisukanavissa. Maksumuurin takana olevat julkaisut rinnakkaistallennetaan avoimeen Theseus-julkaisuarkistoon, mikäli kustantaja antaa siihen luvan.
 • Vuoden 2019 julkaisusta 99 % oli avoimesti saatavilla.
 • Tutkimusaineistojen kuvailutiedot eli metatiedot tallennetaan Aineistot-tietokantaan,  jonka sisältö on avoimesti käytettävissä.
 • Strategiansa mukaisesti SeAMK toimii avoimuuden suunnannäyttäjänä AMK-kentässä

 

Saavutettavuusseloste